Detaljplan för Sahavaara gruva

Pajala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara som en utökning av Kaunis Iron AB:s befintliga gruvverksamhet i Kaunisvaara.

Om detaljplanen

I detaljplanen prövas om användning av marken är lämplig för ändamålet, d.v.s. gruvverksamhet. Planområdet omfattar 909 hektar.

Vilka kända fastigheter och samfälligheter som omfattas av detaljplanen finns att läsa i planbeskrivningen.

Planområdet berör även följande outredda samfälligheter:
Kaunisvaara OUTR:3, OUTR:14, OUTR:26, OUTR:47, OUTR:49, OUTR:52, OUTR:55, OUTR:64, SAMF:66 och OUTR:5 vars delägare inte kunnat delges via personliga utskick

samt följande markavvattningsföretag:
Dikningsföretag av år 1916, Kaunisvaara nr 11 och 12 dikningsföretag år 1933, Dikningsföretag år 1979 (360) och Dikningsföretag okänt år (78284-8301).

Planförslaget är förenligt med Pajala kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande, då planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

Här finns planen för påseende den 5 - 29 juni:
  • Under Filer nedan
  • Kommunhuset, huvudentrén, Medborgarvägen 4, Pajala
    Välkommen måndag–torsdag 07.30–16.20, fredag 07.30-15.50. OBS! Stängt 5-6/6!

Fastighetsförteckningen läggs inte upp på hemsidan p.g.a. GDPR, men finns att tillgå på kommunhuset.

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligt senast den 29 juni 2023.
Uppge ärendenummer KS.2022.240 samt namn och adress och skicka till per post eller e-post till:

  • Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala
  • kommun@pajala.se