Detaljplan för Sahavaara gruva

Pajala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara som en utökning av Kaunis Iron AB:s befintliga gruvverksamhet i Kaunisvaara. Förslaget har varit ute på samråd i juni 2023 och för granskning i dec 2023 - jan 2024. Det slutgiltiga förslaget väntas tas upp för antagande i kommunfullmäktige i juni 2024.

Om detaljplanen

I detaljplanen prövas om användning av marken är lämplig för ändamålet, d.v.s. gruvverksamhet. Planområdet omfattar 909 hektar.

Vilka kända fastigheter och samfälligheter som omfattas av detaljplanen finns att läsa i planbeskrivningen.

Planområdet berör följande outredda samfälligheter:
Kaunisvaara OUTR:3, OUTR:14, OUTR:26, OUTR:47, OUTR:49, OUTR:52, OUTR: 54, OUTR:55, OUTR:64 vilka tillhör Sahavaara bysamfällighet.

Planområdet omfattar följande markavvattningsföretag:

  • Kaunisvaara år 1916, aktnr: 598
  • Kaunisvaara nr 11 och 12 dikningsföretag år 1933, aktnr: 2437
  • Kaunisvaara dikningsföretag år 1947, aktnr: 4035

Planförslaget är förenligt med Pajala kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande, då planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. Planförslaget samråds med Finland enligt Miljöbalken 6 kap. 13§.

Granskningshandlingarna finns nedan.