Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor med lägre densitet än vatten. De kan till exempel finnas på bensinstationer, fordonstvättar, verkstäder eller andra industrier som hanterar oljor.

Det finns bestämmelser som reglerar för när och hur oljeavskiljare ska installeras samt skötas, den ska även vara dimensionerad rätt för sin verksamhet. Ansvaret för detta ligger hos verksamhetsutövaren. Om oljehaltigt vatten åker vidare kan det orsaka en försämrad funktion i reningsverket.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas regelbundet, det är lämpligt att följa tillverkarens föreskrifter gällande tömningsintervall. Slam och olja från oljeavskiljaren räknas som farligt avfall, tömning och transport får alltså endast utföras av entreprenörer med tillstånd för detta.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: