Små dricksvattenanläggningar – kommersiella och offentliga

Många av de dricksvattenanläggningar som finns ska registreras hos kommunen. Dricksvatten från dessa anläggningar ska även uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (LIVSFS 2022:12).

Vilka dricksvattenanläggningar ska registreras?

De som är skyldiga att registrera sig är:

  • De som producerar mer än 10 m3 dricksvatten per dygn
  • De som försörjer fler än 50 personer
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, hotell, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder)
  • Allt dricksvatten som erbjuds via en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.)

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras:

  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
  • Om du hyr ut ditt fritidshus till färre än 8 gäster

E-tjänsten för registrering av dricksvattenanläggning finns på kommunens hemsida och heter Livsmedelsverksamhet – anmäl och registrera (du hittar direktlänk längre ner på denna sida). Registreringen via e-tjänsten ska ske senast 14 dagar innan anläggningen tas i bruk.

Avgifter

Det tas ut en avgift vid registrering av dricksvattenanläggning. Vattenverket ska också riskklassas av Bygg- och miljöavdelningen för att fastställa hur många kontroller som kommer utföras på anläggningen.

För registrering av dricksvattenanläggning tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid, debitering kommer att ske efter beslut om registrering. Debitering för tillsyn sker efter att kontrollen har utförts.

Egenkontroll och provtagningsprogram

Kvalitén på dricksvatten ska kontrolleras regelbundet och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Verksamheten ska upprätta ett provtagningsprogram inom egenkontrollen för regelbundna undersökningar där provtagningspunkter samt frekvens ska finnas beskrivet. Provtagningsprogrammet ska sedan fastställas av Miljö- och hälsoskyddsenheten. Förslag på hur ett provtagningsprogram kan se ut kan du få från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Eftersom dricksvatten räknas som ett livsmedel ska även de krav som finns i livsmedelslagstiftningen uppfyllas. Dricksvattenanläggningar ska till exempel vara utformade så att det går lätt att göra rent. Rutiner ska finnas för exempelvis hygien, rengöring, underhåll och kontroll av skadedjur samt att risker i verksamheten ska förebyggas och kontrolleras. Det ska också finnas driftinstruktioner samt en beskrivning av dricksvattenanläggningen. Egenkontrollprogrammet ska finnas på plats ute i verksamheten och ska kunna visas upp vid kontroll från myndigheten. Förslag på hur ett egenkontrollprogram kan se ut kan du få från miljö- och hälsoskyddsenheten.

Undersökning, provtagning och analys

Det finns två olika regelbundna undersökningar som ska göras av dricksvattnet. Den ena är Provgrupp A (tidigare benämnt normal undersökning) och innebär att analys av ett fåtal ämnen i vattnet ska göras. Den andra är en utvidgad undersökning (Provgrupp B) vilket innebär att ett större antal ämnen ska analyseras. Den som ansvarar för provtagning av dricksvattnet är den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.

Provtagning ska genomföras på råvatten, utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren. På mindre vattenverk som inte har någon beredning behöver inte provtagning av råvatten ske.

Kraven på undersökning av råvatten börjar dock inte gälla förens 1 januari 2026.

Dricksvattenproverna ska skickas till ackrediterat laboratorium för analys och bedömning. Vid beställning av analys hos laboratorium är det viktigt att man uppger att proverna ska analyseras enligt dricksvattenföreskriften. Vilka parametrar som ska analyseras vid vilken tidpunkt beskrivs i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Det är lämpligt att i möjligaste mån fördela provtagningen lika över året.

När vattnet har analyserats på laboratorium bedöms om gränsvärdena uppfylls eller överskrids. Om gränserna överskrids ska åtgärder vidtas för att vattnet ska uppnå gränsvärdet och miljö- och hälsoskyddsenheten ska informeras. Den ansvarige producenten ska även snabbt gå ut med information och råd till berörda konsumenter samt utreda orsaken till problemet.

Larm

Vid mindre anläggningar ska det finnas utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och desinfektion. Om vattenverket använder ytvatten som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet ska det även finnas ett larm som utlöses vid förhöjd turbiditet.

Faroanalys

Mindre anläggningar omfattas inte längre av kravet på att genomföra en faroanalys.

Åtgärder vid problem med vattnet

Provtagning kan visa att gränsvärdena i dricksvattenföreskrifterna inte följs. Det kan även uppstå andra problem, som att vattnet plötsligt får en konstig färg eller luktar illa. Då måste du undersöka vad som hänt och åtgärda detta.

Om vattnet är otjänligt finns det risk att vattnet är skadligt. Då måste du genast åtgärda problemen. Du behöver även informera berörda konsumenter om vattnet till exempel måste kokas. Även Miljöförbundet ska informeras om vilka åtgärder du gör.