Bygdemedel Maevaara Vind

OX2 Maevaara Vind utger årligen bygdemedel till föreningen Bygdemedel Maevaara. Dessa medel är avsedda för föreningar inom Korpilombolo gamla församling i deras verksamheter som bidrar till en positiv utveckling i området och riktar sig främst till samhällsservice, underhåll och restaurering av byggnader, anläggningar och friluftsområden.

Villkor för ansökan

  • Det är endast registrerade föreningar och organisationer som får ansöka om bygdemedel vilket innebär att företag och privatpersoner inte är behöriga att söka.
  • Föreningar/organisationer kan ansöka om medel för flera aktiviteter/investeringar men måste då fylla i en ansökan per aktivitet/investering.
  • Föreningar/organisationer kan endast söka medel för framtida aktiviteter/investeringar vilket innebär att medel ej kan sökas retroaktivt.
  • När en förening/organisation har blivit beviljad bygdemedel utifrån ansökan kan medlen endast gå till det ändamål som har blivit beviljat. Föreningen/organisationen redovisar i form av verksamhetsberättelse eller annan likvärdig redogörelse. Om inte detta efterföljs kan föreningen/organisationen bli återbetalningsskyldig om hela beloppet.
  • De som kan skicka in en ansökan är antingen firmatecknare eller av den som genom styrelsen har fått i uppdrag att göra ansökan. Om styrelsen har bestämt att utse ansvarig för sökande av bygdepeng som inte är firmatecknare ska detta klart och tydligt framgå i protokollsutdraget som bifogas ansökan.
  • Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka utbetalda pengar.

 

Förutom ansökningsblanketten ska ett dokument som styrker styrelsens sammansättning, ett protokollsutdrag som styrker att föreningen har beslutat att ansöka om bygdepeng aktuellt år samt ett utdrag ur patent- och registreringsverket där man klart och tydligt ser föreningens organisationsnummer samt vilka som har befogenhet att teckna avtal i föreningens/organisationens namn, s.k. firmatecknare.

Sista ansökningsdag är 30 april. Märk e-post eller kuvert med "Bygdemedel Maevaara".

Välkommen att höra av er för mer information.