Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bild taget genom ett utloppsrör, i bakgrund syns en halvsmiljö med öar

Kommunalt avlopp

Innan avloppsvatten återförs till naturen via våra vattendrag och sjöar måste vattnet renas för att undvika skador på miljön.

Ett avloppsreningsverk är en mycket stor investering och innebär kostnader för alla. Det är viktigt att se sambandet mellan vad vi häller ut i avloppet och vad vi får tillbaka som förorenat slam eller förgiftat vatten i vattendragen. 

Avloppsreningsverken är byggda för att ta emot avloppsvatten från toaletter, bad- och dusch, disk- och tvättmaskiner som innehåller organiskt material, fosfor och kväve. Huvuddelen av det organiska materialet och fosforn avskiljs i avloppsreningsverken. Reningen görs för att undvika syrebrist och övergödning i sjöar, vattendrag och hav.

Alla skadliga ämnen kan tyvärr inte rensas från avloppsvattnet, därför har alla ett gemensamt ansvar att inte spola ned föremål eller farliga ämnen i avloppet.

Frågor och svar

Tyvärr spolas många miljöfarliga ämnen dagligen ned i avloppet. Reningsverket kan inte rena bort ämnen som mediciner, färg, lösningsmedel eller övriga kemikalier. Dessa ämnen släpps istället orenat ut i våra vattendrag, eller i det slam som annars hade kunnat användas som grönytegödsel. Det risker därför allvarligt att skada vatten, natur och människor. 

Allt miljöfarligt avfall ska istället lämnas till våra återvinningscentraler, vilket kan ske kostnadsfritt för våra medborgare. Gamla mediciner ska lämnas till apoteket. 

Fett - den bortglömda boven! Något som absolut inte får spolas ned i avloppet är fett. Det är snabbt och enkelt gjort att hälla stekfett och frityrolja rätt ner i diskhon och avlopp. Men det skapar stora problem. Det kan orsaka svårlösta stopp i ditt eget avlopp, allvarliga skador på ledningsnätet samt stora komplikationer för reningsprocessen i våra reningsverk. Stekfett samlar du enklast i en pet-flaska som därefter sorteras som brännbart avfall. 

 

Olja som når våra reningsverk kan inte renas och led därför direkt ut till våra vattendrag, detta skadar vattenlevande djur, fiskar, fåglar och andra organismer. 

Om oljeförorenat vatten når en vattentäkt får det direkt förödande konsekvenser och kan leda till att en hel vattentäkt förstörs.

Olja skall föras till närmaste kommunala Återvinningscentral.

Urin, avföring, toalettpapper, bad-, disk- och tvättvatten är det enda som hör hemma i avloppet. 

Fulspola inte!

Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid godkända anläggningar. På så sätt kommer inga lösningsmedel och oljerester till avloppsreningsverken. Tvättar du bilen hemma, använd miljövänliga rengöringsmedel. Står bilen på gatan rinner tvättvattnet ut i dagvatten nätet och direkt ut till närmaste vattendrag. Placera därför bilen på en plats där vattnet kan filtreras genom jordlagret, exempelvis på en gräsmatta. 

I dokumentet "Allmänna bestämmelser för användandet av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster" står det mer om vilka bestämmelser som finns, samt vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som använder kommunalt VA.