Bild på skogsdunge, solen lyser mellan träden

Enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät.

Enskilda vägar är nästan alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter samt ideella föreningar.

Frågor och svar

För att ha rätt till vägbidrag skall det finnas folkbokförda individer längs aktuell väg samt att vägen ska vara minst 100 meter eller längre och kunna nyttjas året om.

Bidraget är 6 kronor per meter för väglängd över 100 meter plus ett fast bidrag på 200 kronor.

Sektor teknik och service har speciell mätutrustning som kalibreras mot en uppmätt sträcka som Trafikverket ansvarar för. Vägen mäts från anslutning till kommunal eller statlig väg till gårdsinfart där sista folkbokförda individ befinns. Bidrag ges ej för skötsel av gårdsinfarter, vändplatser etc.

Vid årsskiftet sänder vi ut en ansökningsblankett till samtliga bidragssökanden. Den ska skrivas under av sökanden och alla intressenter som bor utefter den aktuella vägen. Blanketten skickas därefter till ekonomienheten och handläggare på sektor teknik och service kvalitetsgranskar ansökan innan bidrag beviljas.

Observera ! Samtliga ansökningshandlingar ska vara Sektor Teknik och service tillhanda senast den 30 Maj. För sent inkomna handlingar kommer ej hanteras. 

Varje år granskas handlingar innan bidrag beviljas. Granskningen består i att en handläggare verifierar om in/utflyttning skett som kan påverka den väglängd som tidigare uppmätts. Vi kontrollerar även att samtliga intressenter signerat ansökningsblanketten.

Ja. Tag kontakt med oss via kommunalteknik@pajala.se