""

Årscykel

För att renskötseln ska bedrivas måste tillgången till olika betesområden finnas tillgängliga för samebyarna.

Allt eftersom årstiderna förändras vandrar renen mellan olika betesområden beroende på tillgången till föda. Därför bygger renskötseln på en form av nomadiserat arbete, där de renskötande samerna följer renens naturliga förflyttning eller samlar ihop hjordarna för att driva de till rätt betesmark. Landskapet inom kommunen används för bete, flytt och kalvning. Även klimat och naturens tillgångar påverkar renskötseln såsom vegetation, väder och nederbörd.

Under april och maj börjar renskötselåret. Kalvarna föds och vajorna (honrenar) söker sig till platser med gott om bete. Juni är en lugn månad, där renarna kan bygga upp och återhämta sig efter den långa vintern. Renarna börjar även förflytta sig upp mot högfjället där det finns bra bete, färre insekter och där de kan få svalka under varma sommardagar. Kalvmärkningen sker även under denna period. Sommarmånaderna är viktiga för att bygga upp muskelmassa och fettlager för att överleva kommande vinter.

Innan renen går in i brunstningsperioden i september, samlar de renskötande samerna in sarvarna (hanrenar) för slakt. Under september och oktober börjar de första frostnätterna och snön komma. Renarna söker sig till andra områden för att beta. Under förvintern, november och december, vandrar renarna till vinterbeteslandet. De renskötande samerna samlar in dem och delar upp renarna till vintergrupper och slakt. Vintergrupperna hålls åtskilda under vintern för att kunna nyttja betet på bästa sätt. Om vinterbetet blir dåligt kan akut stödutfodring behövas. När renskötselåret slutar i april påbörjas vandringen till kalvningsplatserna. Renarna har sina naturliga trivselområden, där de ofta stannar i hjordar. De naturliga områdena minskar när andra intressen gör anspråk på marken.