Kaunis Iron och Forcit

informerar om kemikaliehantering och olycksberedskap i anslutning till gruvverksamhet i Kaunisvaara

Kommunen ska informera allmänheten, via hemsida och vid behov utskick, om verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen.
Sevesolagstiftningen grundas i ett EU-direktiv och är lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning (SFS 2015:236) och föreskrift (MSBFS 2015:8). Syftet med EU:s Sevesodirektiv är att åtgärder ska vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö.
I dokumentet längst ned på sidan hittar du information av Kaunis Iron och Forcit och deras verksamheter samt beskrivning av efterlevnad av ovanstående lagar.