Flytt av fordon

Om ett fordon står felaktigt parkerat kan det störa ordningen, säkerheten eller miljön i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen. Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas.

I Pajala kommun ansvarar Bygg- och miljöavdelningen tillsammans med sektor Teknik och Service för att flytta fordon på kommunal mark efter beslut som grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Har du sett ett fordon som är uppenbart felparkerat eller är farligt placerat eller har du upptäckt ett fordonsvrak? Kontakta kommunen via e-post byggmiljo@pajala.se eller via vår e-tjänst under "Länkar" nedan. Ange registreringsnummer, placering och skicka in eventuellt en bild.

Privata markägare kan också begära att få ett fordon flyttat från sin mark om det står olämpligt eller utgör fara. Kontakta oss via e-post byggmiljo@pajala.se. Markägaren faktureras kostnaderna för flytt och får själv kräva betalning av fordonsägaren.

Trafikverket ansvarar för att flytta fordon på statliga vägar utanför tätorten. Anmälan görs till Polisen via telefon 114 14.

Motiv för att flytta fordon

Kommunen har rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn*
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor
  • fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat**

    *På allmän plats inom tätbebyggt område där kommunen är huvudman samt inom område för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Detta gäller generellt och behöver inte skyltas. Om längre tid gäller ska parkeringsskylt med tilläggstavla med tidsangivelse finnas.

    **Fordon som är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat får inte parkeras på kommunal mark.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha litet eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt.

Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område.

Kostnader och ersättningar

Vid flytt av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flytten och övriga kostnader som flytten medför.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: