Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa. I Pajala kommun finns 23 Natura 2000-områden med höga naturvärden.

Natura 2000 syftar till att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000-områden ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, så att växter och djur ska finnas kvar i livskraftiga populationer och att deras livsmiljö bevaras för framtiden. Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare. 

För de områden som omfattas av Natura 2000 har Länsstyrelsen tagit fram bevarandeplaner som bland annat beskriver områdets värden, vad som kan utgöra ett hot samt vilka bevarandemål som finns för de olika arterna och livsmiljöerna. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Läs mer om Natura 2000 och bevarandeplan för respektive område via länken nedan. 

Natura 2000-områden i Pajala kommun

 • Jupukka
 • Jylkkyvaara
 • Kahtovuoma
 • Karijoki
 • Kurkkionvuoma
 • Kuusivaara
 • Kursunkangas
 • Liviöjoki
 • Maalari
 • Manalainen
 • Pessinki fjällurskog
 • Pyröeänoja
 • Pääjärvi
 • Rumppunen
 • Ruohojoki
 • Ruokojärvi
 • Suorsapakka
 • Särkitievat
 • Tervajoki
 • Tervavuoma
 • Vasikkavuoma
 • Vinsanlehto
 • Vännijänkkä