Köldmedier

Köldmedier finns i bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. För att minska utsläppen av växthusgaser ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning. Från och med år 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden i anläggningen.

Den 1 januari 2015 har en lagstiftning börjat gälla i EU. Lagen heter F-gas-förordningen och berör dig som är ansvarig för en anläggning med köldmedier.

Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kilo). Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.)

Det finns flera nyheter i lagstiftningen som kan påverka hur ofta du behöver kontrollera läckage på dina aggregat. Bland annat kan vissa aggregat behöva fler läckagekontroller medan andra inte behöver kontrolleras alls.

Det kommer också att på några års sikt bli ont om de mest växthuspåverkande f-gaserna, som exempelvis R404A.

Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra beräkning av gasen som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdet.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Gränsen för inrapportering av årlig läckagekontroll är from 1 jan 2017 14 ton CO2e HFC. Detta är också gränsen för när nyinstallation av en anläggning skall anmälas innan den tas i bruk.

Förbud att använda HCFC och CFC

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (klorfluorkolväten) som köldmedium. Förbudet gäller för yrkesmässigt bruk där mängden köldmedier är mer än 3 kg.

Sedan år 2000 är det förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöförvaltningen resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller minst 14 ton CO2e HFC om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter). 
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Informera miljöförvaltningen om du installerar nya aggregat.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör.
  För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör. Skrotning ska anmälas till Bygg- och miljöavdelningen.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Ägarbyte måste anmälas skriftligen. Skicka in registreringsbevis eller överlåtelseavtal till Bygg- och miljöavdelningen. Först när vi fått anmälan kan vi ändra i våra register.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till Bygg- och miljöavdelningen en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 2. Fastighetsbeteckning
 3. Belägenhetsadress
 4. Kontaktuppgifter
 5. Namn och certifikat på teknisk personal
 6. Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 7. Certifierad kylentreprenör.
 8. Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 10. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Regler vid läckagekontroll

Från och med år 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den.
Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Miljösanktionsavgifter

Enligt miljöbalken är det tillsynsmyndighetens ansvar att besluta om miljösanktionsavgifter. Verksamhetsutövare kan bli ålagda att betala en så kallad miljösanktionsavgift vid exempelvis för sent inlämnad kontrollrapport. Miljösanktionsavgiften går inte till kommunen utan tillfaller kammarkollegiet.

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (till exempel R404A)

Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
 • Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton CO2 e eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som är avsedd att kyla produkter under - 50°C.

 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid