Ansökan om stöd och hjälp

Ansökningar om bistånd enligt socialtjänstlagen utreds av biståndshandläggare på delegation av socialnämnden. Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, kontaktpersoner, personlig assistans, m.m.

Bistånds-/LSS-handläggare utreder också ditt behov av särskilt boende.

För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till biståndshandläggarna. Personliga besök sker på avtalad tid.