God man, förvaltare, förmyndare

Vill du göra skillnad? Hjälpa en medmänniska? Det finns alltid behov av fler gode män och förvaltare

En god man eller en förvaltare företräder den som på grund av sin hälsa behöver hjälp med att bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda, att man har ett bra boende och att får de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver.

Behov av fler ställföreträdare

Lapplands överförmyndarnämnd, som Pajala kommun är en del av, har alltid behov av gode män och förvaltare. Du som redan har uppdrag kanske har möjlighet att ta fler uppdrag? Har du inget uppdrag idag men är intresserad - kontakta oss och anmäl intresse eventuellt skicka in en intresseanmälan som du hittar under länken "blanketter och informationsmaterial" nedan.

Om du eller en anhörig har behov av en god man så kan ni läsa mer om hur ni ansöker om god man och om vad en god man kan hjälpa till med. Ett alternativ till god man eller förvaltare kan vara framtidfullmakt eller anhörigbehörighet.

Det finns även sidor med information som kan vara till stöd för dig som redan är god man, förvaltare , förmyndare eller förälder till underårig.

Som god man eller förvaltare hjälper du människor som har utmaningar i vardagen, genom att samordna det behov av stöd som finns runt omkring personen.

Uppdraget kan variera beroende på vem du ska hjälpa. Oftast innebär uppdraget kontakt med olika delar av samhället, till exempel sjukvård, myndigheter, personal på särskilda boende och anhöriga.

En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att inhämta dennes samtycke.

Gode män och förvaltare får ett arvode och ersättning för utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarverksamheten utifrån uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av nämnda godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndaren fattar dock beslut om förordnande av ny god man/förvaltare om det blir aktuellt med byte av god man eller förvaltare.
Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis.