Regelverk och policy

Regelverk och policy - vilka regler gäller? Kommunens inköp ska göras enligt: Lagen om Offentlig Upphandling (LOU, LUF), Kommunens policy för inköp, Riktlinjer för inköp för förvaltningar och nämnder

Lagen om offentlig upphandling
Kommunen omfattas av lagarna:

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Upphandlingslagarna omfattar hela den offentliga sektorn (kommun, stat och landsting) samt de bolag som är mer än 50% offentligt ägda. Lagarna avser upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader och gäller samtliga inköp oavsett värde.

Syftet med upphandlingslagarna är att på bästa sätt använda offentliga medel genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Alla företag ska ges samma möjlighet att leverera till offentlig sektor.

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

  • Principen om icke diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • Principen om ömsesidigt erkännande


Mer information om varje princip kan läsas på upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/

Lagar och förordningar offentlig upphandling kan ses på denna länk: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/lagar-och-forordningar/

För mer vägledning om offentlig upphandling hänvisar vi till Upphandlingsmyndigheten.