Miljörapporter

Miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndplikt ska enligt Miljöbalken årligen lämna in en miljörapport till den myndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

Miljörapporten avser verksamhetsår och ska ha kommit in till Bygg- och miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. I miljörapporten ska bland annat redovisas de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i tillståndet, resultaten av dessa åtgärder samt andra krav och hänsynsregler i miljöbalken.

Varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport enligt miljöbalken. Från och med 2011 är det obligatoriskt att göra detta elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Under fliken "Länkar" SMP kan tillsynsmyndigheterna granska miljörapporterna. Naturvårdsverket använder uppgifterna för internationell rapportering

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: