Varför krävs bygglov?

Ett bygglov kan ses som en demokratisk process mellan enskilda och allmänna intressen. Bygglovet är ett skriftligt tillstånd från en byggnadsnämnd om att en byggherre får göra en ny- eller tillbyggnad samt vissa ändringar av byggnadsverk. Förutsättningar för att få ett bygglov och hur handläggningen ska gå till är reglerad i Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att byggnationerna ska följa lokala regler för markanvändning och byggande. Bygglov är ett sätt att reglera vad du eller dina grannar får lov att bygga, till exempel så att du inte bygger något som stör eller på annat sätt inverkar negativt på din granne och dennes fastighet.

Markanvändningen påverkar miljön och samhällets utveckling och byggåtgärderna finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas. När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda.

Prövningen av bygglov inom och utanför detaljplan skiljer sig åt. Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Det ska inte göras någon lokaliseringsprövning eftersom det gjordes när detaljplanen togs fram exempelvis prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i detaljplaneskedet och ska därför inte prövas i bygglovet.

Vid en ansökan om bygglov utanför detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Ansökan om bygglov ska beviljas om alla är uppfyllda och avslås om en eller flera av dem inte är uppfyllda. Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser innebär en fullständig prövning av kraven på lokalisering, placering och utformning. Vilka krav som ska prövas i ett bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagen, PBL.

Inom alla områden gäller generella bestämmelser om anpassning till omgivningen, estetisk utformning, risk för olyckor, kulturhistoriska hänsyn med mera. En åtgärd får inte heller medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Enbart bygglov är inte tillräckligt för att få bygga. Innan byggnadsarbetena sätts igång måste byggherren ha fått ett skriftligt startbesked från byggnadsnämnden. Om det gäller större arbeten kallar byggnadsnämnden till tekniskt samråd för att besluta bland annat om hur kontrollen av bygget skall ordnas. Byggherren måste också ha tillgång till marken, och kan behöva tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalkens regler om strandskydd eller väglagen.

Åtgärden skall påbörjas inom två år, annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara färdigt senast fem år från dagen för lovbeslutet. Innan byggnaden får tas i bruk krävs ett skriftligt slutbesked från byggnadsnämnden.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren