Försäljning av tobak

Du som vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunens Bygg-och miljöavdelning innan försäljningen startar. Tillståndsplikten gäller både för detalj- och partihandel. Tillståndsplikten gäller även för dig som tidigare anmält att du säljer tobak och vill fortsätta med försäljningen.

Tillståndskravet gäller endast tobaksvaror. En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak. Hit räknas bland annat cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, piptobak, rulltobak, tuggtobak och snus. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Det ställs höga krav på dig som säljer tobak. I lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer till konsument eller är partihandlare. Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Mer information om den nya tobakslagen och om vad som gäller för rökfria miljöer hittar du under länkarna längre ner på sidan

Detaljhandel
Du som är detaljhandlare och säljer tobaksvaror till konsumenter ska ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel). Du gör ansökan om tillstånd till den kommun där ditt försäljningsställe ligger. Om försäljningsställe saknas ska du lämna in ansökan till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska du ansöka till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Partihandel
Du som är partihandlare (grossist) och säljer tobaksvaror till detaljhandlare eller andra partihandlare ska ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel). Du gör ansökan om tillstånd till den kommun där företaget har sitt säte och om säte saknas i Sverige ska du lämna in ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

Ansökan
Ansökan gör du enklast via vår e-tjänst Tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Länk till e-tjänsten hittar du längst ner på sidan under "Länkar".

Du som bedriver detaljhandel med tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens bestämmelse om handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal.

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i din verksamhet ska du anmäla det i vissa fall utan dröjsmål till kommunen.

Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Anmälan om ändring gör du enklast via samma E-tjänst som vid ansökan.

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla det till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

I Pajala kommun är det Bygg-och miljöavdelningen som utövar tillsyn över tobaksförsäljning. Tillsynen kan delas upp i inre och yttre tillsyn. Med inre tillsyn menas tillsyn som sker löpande under året, till exempel kontrolleras att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dess tillstånd. Med yttre tillsyn menas tillsyn som utförs genom besök på försäljningsstället.

Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och har fungerande egenkontrollprogram.

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen.

En butik som har tillstånd att sälja tobak kan bli av med sitt tillstånd om man bryter mot lagen. Detta innebär att ägaren inte längre får sälja tobak.