Bygg- och miljönämnden

Bygg-och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i Pajala kommun, samt det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar även att bevaka att gällande bestämmelser i lagar, förordningar m.m. följs.

Bygg- och miljönämnden är i Pajala kommun den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg- samt räddningstjänstområdet. 

Ledamöter i Bygg och miljönämnden

Ordinarie ledamöter

Folke Hieta (S), ordförande
Malin Nygren (C), vice ordförande 
Karl-Johan Thiger (KD)
Kurt Lind (FrS)
Bengt-Ola Mörtlund (V)

Ersättare

Hans Sundqvist (S)
Mikael Mäki (C)
Björn Sohlberg (M)
Roger Uusitalo (FrS)
Linda Jonsson (V)