Information om hur en Dödsboanmälan går till

En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen om inga fastigheter finns och när tillgångar inte räcker för annat än begravningskostnader. Dödsboanmälan kan bara göras av kommunen.

En dödsboanmälan är en förteckning över den avlidnes tillgångar, som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Skulder som räknas med är endast begravningskostnader och andra kostnader som uppkommit p.g.a. dödsfallet.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

Att den avlidne saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Tillgångarna ska vara orörda. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar som finns (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m.fl.) och vilka som är förmånstagare.
Ett hembesök i ett orört dödsbo ska göras av socialtjänsten, gäller ej om den avlidne bott på ett äldreboende.

 • Dödsfallsintyg med släktutredning.
 • Hembesök i ett orört dödsbo (gäller ej äldreboende).
 • Namn och adress till alla dödsbodelägare, alla dödsbodelägare ska vara informerade.
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Kapital och räntebesked på dödsdagen från banker.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Uppgifter om inbetalningar som kommit in efter dödsdagen, kontoutdrag, m.m.
 • Försäkringsbrev, bouppteckningsintyg från försäkringsbolag.
 • Senaste inkomstdeklaration på fyra sidor.
 • Senaste slutskattebesked och kontoutdrag från skattekontot. 
 • Om bostaden är ett bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsförening om lägenhetens värde.
 • Offert eller räkning på begravningskostnader.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Testamente, om det finns.
 • Fordringar från eventuella fastighetsöverlåtelser.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden maka/make.
 • Hade den avlidne andel i ett oskiftat dödsbo behövs bouppteckning som visar detta.
 • Övriga skulder som finns i dödsboet.

Var den avliden gift så ska den efterlevandes tillgångar och skulder redovisas på motsvarande sätt. Den avlidnes och efterlevandes tillgångar ska redovisas var för sig. Möjlighet finns att åberopa jämkning enligt Äktenskapsbalken 12 kap. 2 §, detta ska ske skriftligt och bifogas handlingarna.

Blanketter som ska fyllas i finns under Dokument längre ner på sidan.

En bouppteckning ska göras om den avlidne efterlämnar fastighet eller om tillgångarna överstiger kostnaderna för begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Bouppteckningen skickas inom fyra månader till Skatteverket. Dödsbodelägarna kan göra bouppteckning själv eller anlita någon annan, se skatteverkets hemsida.