Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, grus och torv. Materialet används exempelvis i samband med anläggning av vägar och byggnader och vid tillverkning av asfalt och betong samt växtförädling och energiproduktion. I Pajala är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet för täkter.

Det krävs, med vissa undantag, tillstånd från länsstyrelsen för att få bedriva täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Markinnehavarens täkt för husbehov omfattas normalt inte av tillståndsplikten.


Husbehovstäkt

Husbehovstäkt, det vill säga att på den egna fastigheten ta ut material för fastighetens egna behov, är normalt inte tillståndspliktig. Materialet som tas ut får endast användas inom fastigheten för dess eget behov och inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Anmälningsplikt till kommunen gäller i följande fall:

  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus* (totalt uttagen mängd**).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd).
  • Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 ha, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Undantag från anmälningsplikt gäller för verksamhet som:

  • omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller är
  • tillståndspliktig (enligt punkterna 10.10 eller 10.20 förordningen (1998:899om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

*Med naturgrus menas isälvsavlagringar -naturligt sorterade sten-, grus- och sandjordar.
**Vad gäller begreppet "totalt uttagen mängd" gäller anmälningsplikt för husbehovstäktens uttag som sker efter den 1 januari 2008. Tidigare uttag ska alltså inte räknas med.

Anmälan ska ske senast 6 veckor före det totala uttaget i täkten överskrider 10 000 ton.


Samrådsplikt

För husbehovstäkter med uttag av mindre än 10 000 ton naturgrus/berg, eller mindre än 50 000 m³ torv eller uttag av andra jordarter kan vara samrådspliktig avseende påverkan på naturmiljön. Det kan till exempel gälla ny husbehovstäkt i orört område eller om husbehovstäkten ligger i ett känsligt område med avseende på till exempel landskapsbild, geologi, flora eller fauna. Anmälan om samråd görs skriftligen till Bygg- och miljönämnden. Fastighetsägaren rekommenderas att kontakta Bygg- och miljöavdelningen för kontroll av naturvärdena på platsen innan uttag påbörjas.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Det är viktigt att ta hänsyn till grannar, till exempel vad gäller damm och buller, enskilda brunnar, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa skadorna på naturen så mycket som möjligt. För att få sätta upp kross- eller sorteringsverk en längre tid än trettio kalenderdagar måste man göra en anmälan till kommunen. Inom detaljplanerat område gäller särskilda regler.

Länsstyrelsen kan besluta att även husbehovstäkt kräver tillstånd inom vissa känsliga områden.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: