Anmälan

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus, inrättande av eldstad och rökkanal eller om man ska göra en väsentlig ändring i sitt hus som påverkar bärande konstruktioner eller planlösning. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det anmälan vid

 • rivning av byggnad eller del av byggnad utanför område med detaljplan. Dock ej komplementbyggnad eller ekonomibyggnader
 • nybyggnad och tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt bestämmelse i detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring i byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och eller avlopp (även på tomt)
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
 • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde som angetts i detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som ej är bygglovspliktigt

Följande bygglovsbefriade åtgärder kräver också anmälan:

 • komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m² (s.k. Attefallshus) på tomt med småhus
 • tillbyggnad till småhus max 15 kvadratmeter
 • inredning av ny bostad i ett enbostadshus, samt
 • tillbyggnad med högst två takkupor