Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Anmälan

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus, inrättande av eldstad och rökkanal eller om man ska göra en väsentlig ändring i sitt hus som påverkar bärande konstruktioner eller planlösning. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det anmälan vid:

 • rivning av byggnad eller del av byggnad utanför område med detaljplan. Dock ej komplementbyggnad eller ekonomibyggnader
 • nybyggnad och tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt bestämmelse i detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring i byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och eller avlopp (även på tomt)
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde som angetts i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som ej är bygglovspliktigt

Följande bygglovsbefriade åtgärder kräver också anmälan:

 • komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m² (s.k. Attefallshus) på tomt med småhus
 • tillbyggnad till småhus max 15 kvadratmeter
 • inredning av ny bostad i ett enbostadshus
 • tillbyggnad med högst två takkupor