Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Vi på Pajala Kommun är stolta över att vara förvaltningskommun för minoritetsspråken meänkieli och finska. Det bidrar till att vi aktivt kan arbeta med förvaltning och utveckling inom minoritetsspråk samt kultur i våra verksamheter.

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Sverige har också fem nationella minoritetsspråk: meänkieli, finska, samiska, romani chib och jiddisch. De nationella minoritetsspråken erkändes av Sveriges riksdag 1999.

 

Minoritetslagen

Den 1 januari 2019 trädde den nya Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns under länkar.


Grundskydd

 Lagen ger alla fem nationella minoriteter ett grundskydd i hela landet. Det innebär att:

- De ska få information om sina rättigheter

- Deras språk ska skyddas och främjas

- De ska få möjlighet att behålla och utveckla sin kultur

- Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas    särskilt

- De ska få möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och möjlighet att samråda i sådana frågor 

 

Pajala kommun ingår förvaltningsområdet för meänkieli och finska. Det ger tornedalingar och sverigefinnar ett förstärkt skydd i Pajala kommun. Det innebär att:

- Enskilda har rätt att använda meänkieli och finska muntligt och skriftligt i kontakt med Pajala kommun

- Pajala kommun är skyldig att ge muntligt svar på meänkieli eller finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut och motivering

- Pajala kommun ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i meänkieli och finska

- Pajala kommun är skyldig att ordna förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på meänkieli och finska om så önskas

 

Handlingsplan för minoritetsspråk

Kommunen har tagit fram Handlingsplan för minoritetsspråk där man satsar på barn och unga (se fil nedan). Handlingsplanen för minoritetsspråk berör hela kommunen och innehåller en mängd åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken, särskilt meänkieli och finska och för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter. Den syftar särskilt till att: revitalisera meänkieli, förbättra servicen på finska och höja dessa språks status. Styrdokumentet är politiskt antaget och arbetet med handlingsplanen kommer att fortlöpa under flera år framåt. 

Vänligen kontakta minoritetsspråksamordnare vid frågor angående minoritetslagen eller handlingsplan.