Vårdnad, boende och umgänge

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad när det är till barnets bästa.

Vårdnad
Föräldrar som är gifta med varandra har gemensam vårdnad om sina barn. Om de gifter sig efter barnets födelse får de samtidigt automatiskt gemensam vårdnad om faderskapet är bekräftat eller juridiskt fastställt.

Vårdnad är inte detsamma som vård liksom gemensam vårdnad inte är detsamma som att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. Ogifta föräldrar som är sammanboende kan anmäla att de vill ha gemensam vårdnad i samband med att faderskapet bekräftas eller vid något senare tillfälle.

Avtal om vårdnad
Även föräldrar som inte är sammanboende men överens har möjlighet att anmäla eller avtala att de vill ha gemensam vårdnad. Avtal kan skrivas hos familjerätten/socialtjänsten och gäller om det är godkänt av socialnämnden, som prövar om det är till barnets bästa. Även avtal om barns boende eller umgänge kan skrivas.

Om föräldrar skiljer sig fortsätter den gemensamma vårdnaden. Är föräldrarna överens om att en av dem ska ha ensam vårdnad om barnet kan de avtala om det hos familjerätten/socialtjänsten. Socialtjänsten ska godkänna ett sådant avtal om det inte är uppenbart att avtalet går emot barnets bästa.

Överflyttning av vårdnad
Om barnet står under vårdnad av en förälder och denne dör, ska domstolen på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av socialnämnden.

Yttrande inhämtas av överförmyndaren.

Boende
Det är föräldrarna som fattar beslut om sitt barns boende. Om det bara finns en vårdnadshavare beslutar han/hon ensam om var barnet ska bo. Om föräldrarna har gemensam vårdnad fattar de gemensamt beslut.

Om föräldrarna inte kan komma överens kan de vända sig till socialtjänsten för att få samarbetssamtal. Om en förälder vill flytta med barnet och den andra föräldern inte vill godkänna flyttningsanmälan gör folkbokföringsmyndigheten en utredning och fattar beslut om var barnet ska vara skrivet. Ett barn kan bara vara skrivet på en adress även om barnet  har så kallt växelvis boende, det vill säga, bor lika mycket hos vardera föräldern.

Umgänge
När barnet bor hos en av föräldrarna behöver man komma överens om hur umgänget med den andra föräldern ska ordnas. Samarbetssamtal kan hjälpa föräldrarna att komma överens. En boförälder är även skyldig att under vissa omständigheter hjälpa till med resekostnader.

Resekostnader vid umgänge
Socialnämnden skall sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om fördelning av resekostnader. Det primära betalningsansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som barnet umgås med.