Kommunens organisation

Kommunen består av en politisk organisation som beslutar vad som ska göras. Tjänstemannaorganisationen bestämmer hur och genomför det som beslutats av politiken.

Organisationen syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta vid kontakt med kommunen. Tillsammans arbetar vi för att ge god service med hög kvalitet till alla som lever, verkar och vistas i kommunen. Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans möjligheternas kommun.

Den politiska organisationen - beslutar vad som ska göras

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Pajala kommun. I Kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Det parti som får flest röster i valet får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten.

Läs mer om kommunfullmäktige här

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna.

Under kommunstyrelsen arbetar fem utskott:

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Läs mer kommunstyrelsen här

Politikerna arbetar i olika nämnder, som förbereder ärenden till fullmäktige och genom beslut som fattats av fullmäktige. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

Barn och utbildningsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem i Pajala kommun. Nämnden ansvarar också för bland annat skolskjuts och lovskola inom sitt verksamhetsområde.

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. 

Bygg-och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov.

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som avgör när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Socialnämnden ansvarar för frågor som rör sociala frågor som till exempel socialtjänst, ekonomiskt bistånd och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden  Den 1 januari 2023 ingick Pajala kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Gällivare och Jokkmokks kommuner som kallas Lapplands överförmyndarnämnd.  Nämnden har i uppdrag att se till att den som har god man eller förvaltare och barn som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 

Pajala kommun har fyra rådgivande organ:

  • Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
  • Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR)
  • Hälsorådet 
  • Minoritetsrådet (MR)

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädarna och kommunen.

Läs mer om de kommunala råden här

Tjänstemannaorganisationen - bestämmer hur och utför

Uppdraget är att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.

Tf. Kommunchef: Eva Henriksson

eva.henriksson@pajala.se

0978-120 07

Sammanställer årsbokslut, delårsrapport och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ansvarar för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ger stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor.

Ekonomichef: Eva Henriksson

eva.henriksson@pajala.se

HR har i uppdrag att bistå med kunskap, erfarenhet och verktyg inom arbetsliv- och personalfrågor. Ger stöd och råd till verksamhetens chefer beträffande anställningsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rekrytering, lika villkor och lönebildning.

 

HR-chef: Håkan Nilsson

hakan.nilsson@pajala.se

0978-120 36

Sektorchef teknik och service: Niklas Åberg

niklas.aberg@pajala.se

0978-12005

 

Socialförvaltningens viktigaste uppgift är att se till att alla som bor i Pajala kommun får den hjälp och stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Kan vara personer med funktionsvariationer, de som står långt från arbetsmarknaden, nyanlända, barn, ungdomar och äldre människor som någon gång i livet behöver få hjälp och stöd.

Förvaltningschef: Carin Johansson

carin.johansson@pajala.se

0978-120 03

 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB).

IFO ska genom samverkan med andra aktörer medverka till att barn, ungdom och vuxna ska känna trygghet, vara delaktiga, öka sina kunskaper och ges möjlighet till personlig utveckling.

Tillförordnad verksamhetschef: Camilla Jansdotter

camilla.jansdotter@pajala.se

0978-120 29

Barn- och utbildnings förvaltningen har i uppdrag att stimulera och främja barns utveckling och lärande i förskolan och grundskolan. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Sektorchef för barn och utbildning: Christina Karinen Sturk

christina.karinen.sturk@pajala.se

0978-120 04

Kultur och fritids uppdrag är att erbjuda kommunens invånare kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Främja bildningssträvanden, bedriva folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor skolbiblioteksservice.

Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang. Arbeta med konstnärlig utsmyckning, förvalta och göra kulturarvet levande.

Kulturchef: Mathias Lafolie

mathias.lafolie@pajala.se 

0978-120 91

Fritidschef: Mikael Sturk

mikael.sturk@pajala.se

0978-122 09

Bygg- och miljöchef: Maria Alldén 

maria.allden@pajala.se

0978-122 29

Strategisk utveckling arbetar med samhällsutveckling och näringslivsfrågor. Bland annat skapar de förutsättningar för bostadsbyggande genom detaljplanering och verkar för att stärka företagsklimatet i kommunen. 

Utvecklingschef: Fredrik Holmström

fredrik.holmstrom@pajala.se 

0978-123 58

Verksamhetsansvarig: Linda Pieskä

linda.pieska@pajala.se

0978-129 50

Kommunala bolag

Pajala kommun har två kommunala bolag som hanterar fastigheter och producerar fjärrvärme.