Prospektering genom djupborrning

Prospektering görs för att få en bättre kunskap av berggrundens sammansättning i förhoppning om att hitta så pass stora mineralfyndigheter att det lönar sig att utvinna dem genom gruvdrift. Innan en anmälan till kommunen för miljöfarlig verksamhet kan göras behövs ett tillstånd för undersökning. Tillståndet för undersökning av berggrunden ges av Bergsstaten, som är en svensk myndighet.

För att djupborrningen ska få påbörjas måste också eventuell påverkan på miljön utredas. En anmälan om miljöfarlig verksamhet lämnas då till kommunen enligt miljöbalken. Anmälan handläggs av en miljöinspektör hos kommunen som gör en bedömning om provborrning kan tillåtas. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat, Miljöbalken 9 kap. 6 c §.

Anmälningsplikt

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap. 17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: