Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

För att det skall kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Betänk därför hur eventuell annonsering utformas.

Det krävs också att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Detta kan visas med exempelvis föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.

Antalet medlemmar kan också ha betydelse i bedömningen. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet torde exempelvis normalt inte kunna anses vara slutna sällskap.

Slutligen gäller att serveringslokalen inte får vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning och att en tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser inte kan vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Ansökan
Vid ansökan gäller:

 • Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall ha varit igång minst ett år och ha antagit stadgar.
 • Protokoll som visar styrelsens sammansättning skall redovisas samt vem som är firmatecknare eller som tecknar föreningen.
 • Tillstånd kan ges till företag i samband med personalfester och liknande tillställningar. Tillstånd kan inte beviljas för kundträffar och andra aktiviteter som är ett led i företagets marknadsföring av tjänster eller försäljning av varor.
 • Kunskapsprov - Den som ansöker om serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa på att denne besitter kunskap om alkohollagen. Undantag om det gäller ett enstaka tillfälle.
 • Krav på tillredd mat. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska finnas att tillgå vid tillställningen.
 • En serveringsansvarig ska vara utsedd.

Allmänna serveringsbestämmelser
I alkohollagen finns regler för servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga serveringsregler. 

 • Serveringsansvarig skall se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället. Serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år. Den ansvarige ska finnas på plats hela serveringstiden.
 • Ungdom under 18 år får inte serveras alkoholdrycker. Detsamma gäller den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkohol.
 • Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har köpts in för serveringen. Gäst eller annan person får inte föra med sig egna alkoholdrycker.
 • Det är förbjudet att tillåta att utlämnad alkoholdryck medförs från serveringsstället.
 • Lättdrycker skall finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning. Med lättdryck menas dryck som antingen är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.
 • Tillsynsmyndighet (polis och alkoholhandläggare) har tillträdesrätt för tillsyn av serveringsstället.

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start. Har du ytterliga funderingar, kontakta alkoholhandläggaren. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: