Förvaring av brandfarliga vätskor i hemmet

Man får bara förvara brandfarlig vätska för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska måste tillstånd sökas.

Den vätska som finns i bilens tank och dess reservdunk behöver inte medräknas. Dessutom får förvara tio kubikmeter eldningsolja i cistern för hushållets uppvärmning förvaras.

Naturligtvis ska Du förvara så lite brandfarlig vätska som möjligt i hemmet.

Regler

Den brandfarliga vätskan skall förvaras i behållare avsedd för produkten. Exempelvis en reservdunk. Behållaren skall vara godkänd och märkt enligt SIS eller UN.
Vid vätskehanteringen är det viktigt att vara försiktig för att inte komma för nära öppen låga eller gnistbildande apparat. Vätskan ska håkkas minst tre meter från sådana tändkällor.

Förvara aldrig brandfarlig vätska i kylskåpet.

I bostadsdelen får du förvara 100 liter i kärl om högst tio liter. I garaget skall kärlen vara skyddade mot påkörning och i källaren får förvaringen ske i ventilerat utrymme, exempelvis hobbyrum.
På vinden får ingen brandfarlig vätska förvaras.

Den bästa förvaringsplatsen är i fristående eller avskilt förråd.

I varje lägenhet får 100 liter i kärl om högst 10 liter förvaras. Sker förvaringen på balkongen är mängden 100 liter i kärl om högst 25 liter.

I källaren och på vinden får ingen brandfarlig vätska förvaras. Den bästa förvaringsplatsen är på balkongen och då gärna i ett skåp.
Om fastighetsägaren har ställt i ordning ett särskilt förråd för förvaring av brandfarliga vätskor kan vätskorna förvaras vätskorna.
Tillstånd till förrådet ansvarar fastighetsägaren för efter samråd med räddningstjänsten.