Regler om bygglov

Det beror på vad det är för sorts boende och hur verksamheten bedrivs. Det som byggnadsnämnden får titta på när det gäller bygglovsplikten är hur verksamheten bedrivs idag och hur den är tänkt att bedrivas. Om den nya verksamheten innebär att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål krävs bygglov. Det är inte relevant vad verksamheten kallas eller vilka som ska bo där, det är verksamhetens art, omfattning och omgivningspåverkan som är avgörande. Boverket anser att tillfälliga anläggningsboenden som används för Migrationsverkets mottagande är att se som en form av tillfällig vistelse och alltså jämställbar med hotell, vandrarhem och camping. Detta innebär följande:

  • Ska det tillfälliga anläggningsboendet göras i ett befintligt hotell/vandrarhem/camping?


Dessa är former av tillfällig vistelse precis som tillfälligt anläggningsboende. Det är alltså inte ett väsentligen annat ändamål. Krävs därmed inte bygglov.

 

  • Ska det tillfälliga anläggningsboendet göras i en befintlig bostad?


Eftersom tillfälligt anläggningsboende är en form av tillfällig vistelse är huvudregeln att bygglov krävs för detta.

 

Tillfälligt anläggningsboende som görs i mycket begränsad omfattning i bostadsliknande former kräver inte bygglov. Det tillfälliga anläggningsboendet kan då vara till exempel en familj som bor i en vanlig lägenhet. Ett annat exempel kan vara ett mindre HVB-hem utan vårdinslag. Om det tillfälliga anläggningsboendet bedrivs i en sådan omfattning att det inte länge kan liknas vid bostadsliknande former så krävs bygglov.

Om det tillfälliga anläggningsboendet har ett betydande vårdinslag krävs också bygglov eftersom verksamheten då inte är tillfällig vistelse utan vård.

 

  • Ska det tillfälliga anläggningsboendet göras i en befintlig gymnastiksal/skola/idrottsanläggning/ industrilokal/kontor/samlingslokal?


Ingen av dessa verksamheter är boende eller tillfällig vistelse. Det krävs följaktligen alltid bygglov. Observera dock att tillfällig övernattning kan tillåtas i sådana lokaler utan att bygglov krävs.

 

Ska det tillfälliga anläggningsboendet göras i en befintlig vårdanläggning?

- En bedömning måste göras av vårdinslaget i befintlig & ny verksamhet

- Om verksamheten är övervägande vård är det vård och inte tillfällig vistelse

-  En ändring från vård till vård är inte lovpliktigt.

- Tillfällig vistelse till vård eller omvänt är lovpliktigt.

Här behöver bedömas hur stort vårdinslaget är i den befintliga och den tilltänkta verksamheten. I t.ex. äldreboenden kan det både finnas stort vårdinslag eller ingen vård alls. Vill man göra ett tillfälligt anläggningsboende där behöver bedömas hur omfattande vårdinslaget är i den nya verksamheten. Om både den befintliga och den nya verksamheten har betydande vårdinslag är det ändring från vård till vård och kräver som huvudregel inte bygglov. Om den befintliga verksamheten har ett betydande vårdinslag och man vill göra ett tillfälligt anläggningsboende utan vårdinslag krävs dock bygglov. Då har man väsentligen ändrat verksamheten.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren