Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Avgifter

Från årsskiftet gäller efterhandsdebitering av livsmedelskontroller

År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att livsmedelskontrollen ska efterhandsdebiteras. Bakgrunden till ändringarna är att svensk livsmedelslagstiftning anpassas till EU:s nya kontrollförordning.

I Pajala kommun infördes efterhandsdebitering från och med första januari 2024.

Avgiften  påverkas inte av att efterhandsdebitering införs, däremot innebär ändringarna att ni kommer att få en faktura efter varje utförd kontroll, i stället för att årligen betala en beslutad fast avgift för planerad kontroll.

Vad blir skillnaden för er verksamhet?

  • Om er verksamhet normalt kontrolleras en gång om året innebär det att fakturan kommer i anslutning till utförd kontroll i stället för i förskott.
  • Om er verksamhet brukar kontrolleras flera gånger om året kommer ni att få årsavgiften uppdelad på fler fakturor, en per utförd kontroll.
  • Om er verksamhet normalt kontrolleras mer sällan än en gång om året innebär det att ni inte kommer få faktura de åren då ni inte har kontroll, enbart i anslutning till utförd kontroll.

Exempel om verksamheten ska kontrolleras var tredje år:

   
Tidigare upplägg (förhandsdebitering): Nya upplägget (efterhandsdebitering):
År 1: Faktura på 1000 kr År 1: Ingen faktura
År 2: Faktura på 1000 kr År 2: Ingen faktura
År 3: Faktura på 1000 kr År 3: Faktura på 3000 kr
   

Räkneexemplet ovan är ett exempel med påhittade siffror och gäller inte er verksamhet specifikt.

Storleken styr avgiften

Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och ska betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften fastställs av den kommunala nämnd som utför kontrollen utifrån den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiftens storlek beror på hur stort kontrollbehovet din anläggning har.

Pajala kommuns gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen område samt timtaxan hittar ni längre ner på sidan.

Vad betalar man för?

Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt. Exempel på sådana fall är granskning av märkning där kontrollen kan behöva följa upp och begära in mer uppgifter från livsmedelsföretaget.

Vanligaste avgifterna

Timavgift för ordinarie kontroll 2024

1420 kr

Timavgift för uppföljande kontroll 2024

1197 kr

Registrering av verksamhet

1 timme

Planerad kontroll

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

Uppföljande kontroll

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

Utredning av klagomål

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

 
Kontakta gärna Bygg- och miljöavdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: