Avgifter

Innan årsslutet kommer Bygg- och miljöavdelningen fakturera den årliga kontrollavgiften till alla registrerade livsmedelsverksamheter.

Kort om den årliga kontrollavgiften

Pajala kommuns taxa för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser för livsmedelsområdet inom livsmedelslagstiftningen grundas på livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

För en planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Den fasta årliga avgiften omfattar ett kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Därefter ska det betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår som registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte alltid att Bygg- och miljöavdelningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte alltid motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år.

En vanlig livsmedelsinspektion tar minst tre timmar, så om verksamhetens årliga kontrolltid understiger tre timmar kommer verksamheten få ett kontrollbesök vart annat eller vart tredje år, utan att detta påverkar den fasta årliga avgiften. Dvs enligt livsmedelslagen ska årsavgiften betalas varje år, medan själva tillsynen utförs enligt olika intervallen beroende på verksamhetens tilldelade kontrolltid.

I tillsynstiden räknas den sammanlagda tid som inspektören använder för inläsning och förberedelser, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning och informationsutskick, inspektioner, revisioner, provtagning, beredning inför nämnd samt efterarbete och rapportskrivning.

 

Så mycket kostar det

Hur stor din årliga avgift är beror på hur många timmar i årlig kontrolltid din verksamhet har tilldelats i samband med registrering. Detta kallas för riskklassning, och görs enligt anvisningar från Livsmedelsverket, baserad på uppgifterna som du ha lämnat till oss om din verksamhet.

Din årliga avgift beräknas sedan genom att verksamhetens årliga kontrolltid multipliceras med Bygg- och miljönämndens timtaxa. Timtaxa vid tillsyn är för närvarande 1287 kr/timme.

Om verksamheten vid flera kontroller i följd visat på att man har god kännedom om gällande lagstiftning, god ordning och säkra arbetssätt görs en bedömning ifall kontrolltiden kan minskas.

 

Avgift för extra kontroll

Om vi på grund av brister i verksamheten måste göra uppföljande kontroller av ett företag så tar vi ut avgift för den nedlagda tiden. Dessutom får du betala kostnaden för eventuell provtagning.

Timtaxa vid uppföljande kontroll är för närvarande 1085 kr/timme.

 

Betydande ändringar av verksamheten

Du ska alltid informera Bygg- och miljöavdelningen om det sker större förändringar i din livsmedelsverksamhet, t.ex. utbud, hanterade råvaror eller antal serverade portioner. En revidering av riskklassningen kan behöva göras, vilket medför att din årliga kontrolltid kan ändras och du kan få större eller lägre årsavgift. 

Den nya avgiften börjar att gälla året efter att ett nytt beslut om riskklass har fattats.

 

Meddela om verksamheten upphör

Kom ihåg att meddela Bygg- och miljöavdelningen om verksamheten ändras eller upphör, annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphör. Detta gäller även om du säljer eller stänger verksamheten under året.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

John Malmström