Uppehåll från sophämtning - Sök dispens

Pajala kommun tar ut en avgift för handläggning av sopdispensansökan. Handläggningsavgiften motsvarar 1 timmes handläggningstid vid avslag och 1,5 timme vid bifall. Om platsbesök ingår höjs avgiften med 1 timme. Den högre kostnaden vid bifall grundar sig på behovet att hålla reda på och följa upp samtliga dispenser under en längre tid. För 2023 är den kommunalt fastställda timtaxan för handläggning av miljöärenden 1125 kr (taxan indexregleras årligen).

Enligt miljöbalken (kapitel 15 § 8) ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att avfallet återvinns eller bortskaffas. För att kommunen ska kunna täcka sina kostnader som uppstår i samband med avfallshantering får den föreskriva att en avgift ska betalas.

Renhållningstaxan i Pajala kommun antogs av kommunfullmäktige 2019. Taxan består av två delar: en grundavgift och en tömningsavgift. Grundavgiften är en fast del som avser hållande av återvinningscentraler samt renhållningsorganisationens övriga kostnader, exempelvis personal, administration och planering. Denna avgift ska betalas en gång om året för varje fastighet man har i kommunen oavsett om man har ett kärl eller hur ofta den töms. Tömningsavgiften debiteras efter antalet gånger kärlet töms och fastighetsägaren kan själv välja hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Ställer man aldrig ut sitt kärl debiteras man inte heller för tömning.

Eftersom alla fastigheter i kommunen har rätt att använda grundtjänsten är det en rättvisefråga att alla får kollektivt bekosta denna hantering och betalar grundavgiften.

En befrielse från grundavgiften skulle i de flesta fall strida mot principen om likabehandling av kommunens invånare. Avfall anses alltid förekomma vid underhåll och drift av en fastighet (exempelvis trädgårdsavfall, eventuella renoveringar, osv) därför debiteras grundavgift per fastighet, inte per person. Även om fastigheten står mestadels tom går det inte att utesluta att fastighetsägarna vid sina löpande tillsynsbesök bestämmer sig för att utföra underhållsåtgärder på fastigheten för att hindra ett förfall eller för att höja standarden vid vilka tillfällen det uppkommer hushållsavfall.

Befrielse från all kommunal renhållning kan medges, men av praxisen som har utvecklats vid domstolsprövningar framgår att dispenser ska beviljas ytters restriktivt, och bara om särskilda skäl föreligger, t.ex. ödegård. Man måste kunna visa att under tiden dispensen ges för har den sökande inget behov av någon av kommunens renhållningstjänster. Kommunen har dessutom begränsade möjligheter att kontrollera den faktiska användningen av fastighet över tid, därför ges dispens för högst 4 år.

Följande utgör inte skäl för befrielse från grundavgift:

  • fastigheten används enbart under en begränsad tid om året, efter fritidsbostäder finns det möjlighet att betala en lägre grundavgift
  • fastighetsägaren äger andra fastigheter i kommunen, eftersom grundavgiften ska betalas efter varje fastighet
  • fastighetsägaren fraktar sitt avfall till andra kommuner för att där göra sig av med detsamma, eftersom privata aktörer borttransport av hushållsavfall över kommungränsen strider mot miljöbalken (kapitel 15 § 24)
  • fastighetsägaren sorterar allt sitt avfall, eftersom grundavgiften är till för att bland annat täcka kostnader för återvinningscentralerna. fastighetsägaren har inte sopkärl eller tillgång till den kommunala
  • sophämtningstjänsten, eftersom grundavgiften är en fast avgift varje fastighet i kommunen ska betala för att kommunen ska kunna täcka sina kostnader i samband med avfallshantering. För tömning av kärl tillkommer en rörlig avgift som bara de som har kärl och tömning ska betala
  • fastigheten saknar el och/eller vatten
  • soporna bränns, eftersom att bränna hushållsavfall är ett miljöbrott enligt miljöbalken (kapitel 15 § 27) där straffet kan bli fängelse. Soporförbränning får endast ske i särskilt godkända avfallsförbränningsanläggningar. När man förbränner sopor hemma bildas det gaser som kan vara farliga för människors hälsa och miljön.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid