Explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor, medan explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Definitioner av vad som räknas som brandfarliga och explosiva varor finns i föreskriften MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. Hantering av större mängder brandfarlig vara är tillståndspliktig. Tillståndet söks i den kommun där verksamheten ska bedrivas. 

Regler

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.
För att en korrekt bedömning ska kunna göras krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Det kan vara en fördel om sökanden samråder med kommunen redan innan tillståndsansökan lämnas in. För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.