Bil som kör på vinterväg med snöslask och nederbörd

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

För Kirunavägen och Tornedalsvägen påbörjas snöröjning när snödjupet uppgår till 5 cm pudersnö eller 3 cm blötsnö. 
För övriga vägar påbörjas snöröjning vid 5 cm blötsnö eller 7 cm pudersnö. 

Vid snöröjning prioriteras i första hand gång- och cykelvägar för att skapa tillgänglighet för medborgarna att ta sig till och från arbete och skola. Prio 2 är Kirunavägen och Torndalsvägen, därefter övriga vägar och parkeringar.

Standardkraven vid kraftigt snöfall/drivbildning är att åtgärder ska utföras oavbrutet för att uppnå så god framkomlighet som möjligt.

Snöröjning påbörjas när snödjupet uppgår till 5 cm. 

För de kommunala vägarna sker det på avrop under oktober och april månad, beställaren gör detta i samråd med entreprenör. November-mars får entreprenören själv åka ut när startkriterierna är uppfyllda. 

För information om tillvägagångsätt för enskilda vägar och vägar där Trafikverket är väghållare se Trafikverkets webb eller kontakta den organisation som är ansvarig för den enskilda vägen. 

Kommunen har upphandlat entreprenörer som snöröjer de kommunala vägarna. Gå till den nationella vägdatabasen för att se vilka vägar som kommunen är väghållare för. 

Kommunen har upphandlat entreprenörer som fått i uppdrag att snöröja de kommunala vägarna. Det är upp till entreprenörerna att besluta om antalet plogbilar vid respektive tillfälle.

Information om vem som är väghållare för en specifik gata/väg finns registrerade i den nationella vägdatabasen, NVDB, som tillhandahålls av Trafikverket. Genom att söka på ett specifikt vägnamn kan du se vem som är väghållare och även hitta kontaktuppgifter till väghållaren.

Politikerna fastställer startkriterier och budget för vinterväghållningen. Hela budgeten för vinterväghållning är fastställd till ca 4 miljoner kronor.
Plogning kostar ca 200 000 kr per gång för alla kommunala vägar, men påverkas av bland annat bränslepriser och därför variera kraftigt.

Kontakta entreprenören som plogar i första hand, om du saknar kontaktuppgifter till entreprenören är du välkommen att kontakta kommunen

Vi har inte resurser att öppna infarter i samband med plogning. Det är något som skulle innebära en högre kostnad. På uppdrag från politikerna behöver kommunen göra olika besparingar, det här är en del i en besparing eftersom det är mer tidskrävande för entreprenören.

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snön framför postlådan. Postlådan ska vara placerad innanför tomtgränsen.

Den snö som skottas från tomter, portar eller tak får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. Snön måste tas om hand inne på respektive tomt. Om du för ut snö på gatan kan det medföra en trafikfara och dessutom kan snön som skottas ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer. Om det blir för fullt med snö inne på din tomt får du själv bekosta bortforsling.

Tyvärr läggs det ibland upp vallar vid infarten till tomten och det beror på att plogbilen inte har något annat rimligt alternativ när vägen snöröjs. Vi kan inte heller beakta enskilda önskemål om snöröjning vid infarten till tomten. Att röja undan snön framför infarten är fastighetsägarens ansvar, även om snövallen har uppstått när vägen har snöröjts

Sandning påbörjas när det blir halka, ibland även i förebyggande syfte 

Det är en bedömning som görs i samråd med entreprenörer.

Samma prioritetsordning gäller vid sandning som för snöröjning.  I första hand prioriteras gång- och cykelvägar för att medborgarna ska kunna ta sig till och från arbete och skola. Prio 2 är Kirunavägen och Torndalsvägen, därefter övriga vägar och parkeringar. 

Parkavdelningen tillhandahåller sand i sandhus och kärl som finns utplacerade på olika platser i kommunen, där kan du hämta sand till din infart. Kommunen gör inte regelbunden tillsyn av kärlen och sandhusen, meddela därför parkavdelningen om sanden börjar ta slut så att de kan skicka någon som fyller på.

Om det är på kommunal väg ringer du till kommunen, då kan man avväga vilken åtgärd som bör göras. För att se vem som är väghållare av respektive väg kan du söka på den nationella vägdatabasen. 

Sopning förekommer vanligtvis på våren då vägarna är fria från snö och is. Det inträffar vanligtvis i maj månad.

Isrivning sker när det bedöms nödvändigt. Vid isrivning röjs även infarterna med efterföljande traktor.