"
Avfall Sverige

Fastighetsnära insamling

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta.

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter, tillsammans med mat- och restavfall

Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas Återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår nu till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna

Pajala kommun har fått beviljat dispens av Naturvårdsverket gällande separat insamling av matavfall. Dispensen är giltig i två år och innebär en möjlighet för kommunen att utreda bäst lämpade teknik för fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningsavfall. 

Det är ett omfattande arbete som nu påbörjas då det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling.

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll. Kommunen har ansökt om dispens för matavfall men vet inte utfall på detta ännu.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll.

2024 får kommunerna också ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna. Observera att det endast avser förpackningar inte tex kläder i textil.

2027 ska kommunerna även erbjuda insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, dvs man ska inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i soptunnan hemma.

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k "fastighetsnära insamling". Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. 

Hur den fastighetsnära insamlingen ska utföras är för tillfället under utredning.

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material.

Bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​

En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt.

Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter för insamling av skrymmande förpackningar och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Information till fastighetsägare till flerbostadshus

I samband med ansvarsövergången till kommunen får fastighetsägare till flerbostadshus inte välja att anlita valfri entreprenör. Det är därför viktigt att ni ser över befintliga avtal och säkerställer att det gamla avtalet med den tidigare leverantören upphör att gälla den 31 december 2023.

Vi återkommer med mer information gällande abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper (tidningar) via kommunen.

Lagstiftningen innebär att 2027 ska samtliga hushåll kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag till att få bort förpackningarna från restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta teknik & service 

Information till verksamheter

Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll. Verksamheter berörs inte.

Verksamheter anlitar valfri entreprenör på fria marknaden för insamling av förpackningsavfall.

Verksamheter får inte föra sitt förpackningsavfall till återvinningsstationer eller återvinningscentraler. 

 

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall, har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Exempel på verksamheter där förpackningsavfall uppstår är restauranger, sjukhus, butiker, kontor, byggföretag och från offentliga tillställningar utomhus.

  • Förpackningsavfall från verksamheter ska utsorteras i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Förpackningar ska tömmas från dess innehåll och lämnas till godkänd producentansvarsorganisation.
  • Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på de kommunala återvinningsstationerna eller på återvinningscentralerna.

Mer information finns att tillgå via Naturvårdsverket (Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se) samt Näringslivets producentansvars hemsida Hitta mottagningsplats - NPA

En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

Om ni önskar att kommunen hämtar ert avfall behöver ni göra en anmälan till teknik och service.