Varsamhetskrav och förvanskningsförbud

All bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Det innebär att hänsyn alltid ska tas till en byggnads specifika karaktärsdrag och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden alltid ska tas tillvara.

Varsamhetskravet gäller vid tillbyggnad, ombyggnad eller andra ändringar. Det gäller ändringar såväl invändigt som utvändigt oavsett om en ändring är bygglovs- alternativt anmälningspliktig eller inte. Även underhåll av en byggnad ska anpassas efter omgivningens karaktärsdrag och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om en byggnad eller ett bebyggelseområde kan anses som särskilt värdefull att bevara från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt finns ett förbud mot förvanskning. 

För att undvika att bryta mot varsamhetskravet och förvanskningsförbudet är det viktigt att i ett tidigt skede samråda med kommunen och antikvarisk expertis om planerade förändringar av en byggnad (läs mer om detta under "Dokument"). 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren