Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska enligt bostadsförsörjningslagen klargöra kommunens bostadspolitiska mål, medel och ambitioner. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och är vägledande för kommunens översiktsplanering.

Det gällande bostadsförsörjningsprogrammet för Pajala kommun antogs av kommunfullmäktige 2013. Det finns att ladda ner under ”Filer” nedan.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen är nu under framtagande.

Mer information

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreskriver att alla Sveriges kommuner ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i syfte att skapa goda förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen redovisas i ett särskilt dokument som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska fungera vägledande i kommunens översiktsplanearbete.

För att riktlinjerna ska kunna genomföras ska de omsättas i ett åtgärdsprogram där särskilda utmaningar och strategier för att hantera dessa beskrivs.

Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen grundas på en analys av:

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.