Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Familj, stöd & omsorg
06 mar 2024

Inkomna Lex Sarah-rapporter

Två Lex Sara-rapporter har inkommit gällande händelser i hemtjänst och på korttidsboende i Pajala kommun.

En brukare i hemtjänsten har uppmärksammat personal inom hemtjänsten att hen blivit illa behandlad av personal. Det har medfört att brukaren inte längre vill ha hjälp av hen. Åtgärder som föreslås i rapporten är att prata om bemötande gentemot brukare med berörd personal.

Händelse på korttidsboende

Den andra rapporten som inkommit gäller en händelse på ett av kommunens korttidsboenden. En brukare avled tidigt på morgon och begravningsbyrån anlände först kl.18. Det medförde att en annan brukare som delade rum med den avlidne inte kunde vistas på sitt rum större delen av dygnet.

Rapporteringar en del av Sektorn för stöd och omsorgs kvalitetsarbete

Sektorn för stöd och omsorg arbetar löpande med kvalitetsuppföljningar. Genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra vården och omsorgen för våra brukare. Att utbilda alla medarbetare i rapporteringsrutinen samt varför det är viktigt att de rapporterar missförhållanden är avgörande för sektorns kvalitetsarbete. Våra brukare ska känna sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah – lag som skyddar våra brukare

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare inom omsorgen är skyldiga att rapportera om missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller bland annat för verksamheter inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån inlämnade rapporter gör sektorns socialt ansvariga samordnare, SAS, en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om sektorn ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:
Publicerad 06 mar 2024 06:43
Senast uppdaterad 06 mar 2024 06:44