Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Familj, stöd & omsorg
16 feb 2024

Pajala kommun gör en Lex Sarah-rapport

Efter en händelse vid ett särskilt boende för äldre gör sektorn för stöd och omsorg i Pajala en rapport enligt Lex Sarah.

Enligt inkommen rapport har en brukare blivit fråntagen sin larm knapp från berörd kvällspersonal. Annan personal vidtog åtgärder så snart de fick kännedom om detta. Det är dock inte möjligt att säga hur länge brukaren varit utan larm knapp och därigenom möjligheten att larma.

– Vi har informerat berörd personal om att man absolut inte får ta alarmknappen från brukarna. Vi kommer även göra en utredning för att säkerställa att våra planerade åtgärder är tillräckliga, säger Carin Johansson, socialchef i Pajala kommun.

Rapporteringar en del av Sektorn för stöd och omsorgs kvalitetsarbete

Sektorn för stöd och omsorg arbetar löpande med kvalitetsuppföljningar. Genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra vården och omsorgen för våra brukare. Att utbilda alla medarbetare i rapporteringsrutinen samt varför det är viktigt att de rapporterar missförhållanden är avgörande för sektorns kvalitetsarbete. Våra brukare ska känna sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah – lag som skyddar våra brukare

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare inom omsorgen är skyldiga att rapportera om missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller bland annat för verksamheter inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån inlämnade rapporter gör sektorns socialt ansvariga samordnare, SAS, en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om sektorn ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:
Publicerad 16 feb 2024 02:59
Senast uppdaterad 16 feb 2024 02:59