Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Arkivbild
Förskola, skola & utbildning
26 feb 2024

Nu kan arbetet med en ny fleravdelningsförskola i Pajala påbörjas

Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att bevilja medel till en förstudie för en fleravdelningsförskola i Pajala centralort.

Under våren 2023 beslutade Barn- och utbildningsutskottet om att utreda förskolans framtida organisation och särskilt undersöka möjligheten att organisera flera mindre förskole enheter i Pajala centralort till en större enhet.

En fleravdelningsförskola underlättar bemanningen av verksamheten och att möta de krav skollagen ställer på att varje förskola ska bemannas av minst en legitimerad förskollärare på varje avdelning. Ett krav som idag är svårt att uppfylla.

- Det blir även enklare att samordna verksamheten när organisationen finns samlad på ett ställe. Beroende på placering av en eventuell ny förskola med flera avdelningar i Pajala så kan samordningsvinster med fritidshemmet också bli aktuellt, berättar Christina Karinen Sturk, skolchef i Pajala kommun.

Helt nya lokaler väntas även förbättra både barnen och personalens arbetsmiljö, exempelvis kommer miljöerna kunna anpassas för att få ned bullernivån.

- I en fleravdelningsförskola får vi en samlad kompetens och kan lättare anpassa undervisningen för alla barn samt ha ett närmare kollegialtutbyte- och lärande. Vi skulle även få bättre förutsättningar att få igång en meänkieli/finska avdelning samt framgent kunna erbjuda förskola med mer flexibla öppettider, säger Maria Sandström, rektor för förskolorna i Pajala C.

Utreda behov och möjligheter

Förstudien som kommunfullmäktige beviljat medel till är ett första steg i arbetet med den nya fleravdelningsförskolan. Tyréns kommer att utreda kommunens behov och möjligheter att bygga en fleravdelningsförskola på den obebyggda delen av fastigheten intill Lillskogens förskola. Detta kommer bland annat ske genom workshops med personal.

- I förstudien kommer vi även att föra dialog med barn och vårdnadshavare vilket ger barnen möjlighet att vara delaktiga och lämna önskemål om hur förskolan ska se ut, säger Maria Sandström.

Utredningen innefattar också att utreda att avropa en förskola på avtal via SKR/ADDA, kostnadsbedöma projektets olika delar samt göra en bedömning av kostnader för underhållsåtgärder av Lillskogens förskola.

- Ramavtalen via SKR/ADDA erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till våra lokala behov. Då byggnaderna redan projekterats innebär det att kommunen besparas tid och resurser, berättar Christina Karinen Sturk

Förstudien är planerad att genomföras under 2024.

- Det är roligt att man väljer att satsa och investera i barnen och deras möjlighet till att få vistas i nya fräscha, anpassade och pedagogiska lärmiljöer, avslutar Christina Karinen Sturk.

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:

Rektor - förskolorna Pajala C

Maria Sandström

E-post:
Publicerad 26 feb 2024 10:08
Senast uppdaterad 26 feb 2024 02:56