""
Sara Ylipää och Anna Gustafsson, processledare för kvalitetsdialogerna
Förskola, skola & utbildning
14 mar 2024

Kvalitetsdialog – en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Tre gånger per år träffas barn-och utbildningsutskottet, skolledare och representanter för förskolan och skolans professioner och har dialog om kvalitén på förskolorna och skolorna, så kallade kvalitetsdialoger.

Tisdagen den 12 mars genomfördes årets första kvalitetsdialog. Området som bearbetades under dagen var trygghet och delaktighet.

- Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka kommunens systematiska kvalitetsarbete. De ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola. Dialogerna utgår från områdena undervisningens kvalitet, kunskap och lärande samt trygghet och delaktighet, berättar Sara Ylipää, elevhälsochef i Pajala kommun och processledare för kvalitetsdialogerna.

Samtalsformen för kvalitetsdialogen är ett så kallat akvarium. Det innebär att samtalet sker i olika steg och innebär att man pratar, lyssnar och reflekterar men inte samtidigt. Innan samtalet börjar delas deltagarna upp i olika grupper utifrån vilken kategori man tillhör, dvs förtroendevald, skolledning eller profession. Därefter turas varje grupp om att prata kring frågor som rör temat för dialogen, i det här fallet trygghet och delaktighet. De andra grupperna lyssnar aktivt och pratar sedan om det de hört.

- Syftet med samtalen är att vi ska få förståelse för varandras perspektiv och samtalsformen bidrar till att demokratisera ett samtal och hjälper deltagarna att bearbeta ämnet för samtalet på djupet, berättar Anna Gustafsson, biträdande rektor för Centralskolan, Smedskolan och anpassad grundskola samt processledare för kvalitetsdialogerna.

Viktigt forum för förståelse och samverkan

Pajala kommun har genomfört kvalitetsdialogerna i nuvarande form sedan maj 2023 och de är ett mycket uppskattat forum både från förtroendevalda, skolledning och professioner. Deltagarna upplever att samtalsmodellen bidrar till ökad tillit, god dialog och samverkan mellan varandra.

- Jag upplever även att kvalitetsdialogerna bidrar till att förbättra kvalitetsarbetet i skolan och att det är ett bra sätt att tillsammans skapa en helhetsbild, säger Lena Hannu, rektor för Centralskolan, Smedskolan och anpassad grundskola.

Utöver förtroendevalda från barn och utbildningsutskottet brukar även Pajala kommuns kommunalråd Ulrica Hammarström närvara när skolan anordnar kvalitetsdialoger.

- Jag brukar prioritera att vara med på kvalitetsdialogerna då jag tycker att de är väldigt givande. Bland annat skapar det förståelse för skolans förutsättningar men också för vilka förutsättningar vi inom politiken har.

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:
Publicerad 14 mar 2024 09:35
Senast uppdaterad 14 mar 2024 01:00