Kommunstyrelsen
Kommun, politik & service
12 feb 2024

Kommunstyrelse 2023-02-12

Idag sammanträder kommunstyrelsen.

Under dagen kommer de att behandla följande ärenden:

1. Informationsärende Hej Hemby slutredovisning KS

2. Informationsärende ESF projekt KS

3. Planbesked Teurajärvi KS

4. Informationsärende Delegationsordning och arbetsordning Socialnämnden KS

5. Avgifterna – Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård KS

6. Åtgärder inför sommaren KS

7. Träff med revisorerna kl.11-12

8. Information skolinspektionsärenden KS

9. Medel för förstudie fleravdelningsförskola KF

10. Sektorplan 2024 Barn och utbildning KS

11. Bidrag till Kangos kultur och ekologiskola 2024 KS

12. Aktieägartillskott Pajala Värmeverk KF

13. Ägardirektiv Pajala Bostäder KF

14. Ekonomiuppföljning KS

15. Internbudget Barn och utbildning KS

16. Internbudget stab KS

17. Internbudget teknik och service KS

18. Södra Byavägen Kangos KF

19. Reglemente KS KF

20. Delegationsordning KS KF

21. Friskvårdsbidrag KS

22. Reglemente för minoritetsutskottet KS

23. Bestämmelser för minoritetsspråkmedel KF

24. Omorganisation Minoritetsutskottet KS

25. Avsägelse ordinarie och ersättare i Personalutskottet KS

26. Val Allmänna utskottet 2 ord. + 2 ers. KS

27. Val Tekniska utskottet 3 ord. + 3 ers. KS

28. Val Kultur och minoritetsutskottet 3 ord. + 3 ers. KS

29. Val av stämmoombud Pajala Värmeverk AB KS

30. Val av styrgrupp för översiktsplanarbetet KS

31. Delårsredovisning - Lapplands kommunalförbund KF

32. Arbetsmiljö KS

33. Redovisning ordförandebeslut KS

34. Chefsrapport KS

35. Meddelanden KS

36. Delegationsbeslut KS

 

Betäckningen KS/KF i ärende rubriken anger i vilken instans ärendet beslutas i.

KS = Kommunstyrelsen

KF = Kommunfullmäktige

 

Du kan ta del av protokollet tidigast på torsdag, se länk nedan för att komma till protokollsidan. 

Kontakt

Pajala kommun - Växel

Kommunlådan

E-post

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 09 feb 2024 08:59
Senast uppdaterad 12 feb 2024 08:00