Budget 2023 antagen
Kommun, politik & service
21 dec 2022

Budget 2023 antagen

Måndagen den 19 december fastställde kommunfullmäktige budget och strategisk plan 2023–2025 för Pajala kommun.

Under de kommande åren står kommunsektorns ekonomi inför stora utmaningar. Den senaste tidens utveckling med hög inflation och höjda räntor tyder på ett nytt ekonomiskt klimat och det i kombination med konsekvenserna av den demografiska utvecklingen innebär utmaningar med att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop. Effektiviseringar med hjälp av digitalisering, utvecklad styrning och nya arbetssätt är en del i att kunna möta dessa utmaningar.

- Vi har en spännande tid framför oss. Vi ser framför oss många nya arbetstillfällen, låg arbetslöshet, investeringar och ett ökat intresse för att flytta hit. Men det ställer också krav på oss som kommun att klara av att möta alla de behov som kommer. Vi har i budgeten fördelat medel för samhällsutvecklingen, vi behöver skapa fler tillgängliga bostäder och tomter i attraktiva lägen, vi möter också de ökade kostnader som alla verksamheter har drabbats av, vi lägger dessutom en särskild lönesatsning för 2023 för att höja lönerna i vissa yrkesgrupper. Men vi ser ju också utvecklingen på ekonomin framöver och ser att vi behöver effektivisera vår verksamhet för att klara av att ändå ha ett positivt resultat, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd Pajala kommun

Investeringar

Kommunen har ett stort investeringsbehov framöver, bland annat planeras det för ett badhus i Pajala. Andra nödvändiga och kostsamma investeringar är bland annat ny VA-anläggning i Kangos, upprustningar av VA-nätet i Pajala Centralort och i Korpilombolo, komplettering av flygplatsens bergvärmeanläggning, och utbyggnad av bredband. En del av investeringssatsningarna behöver lånefinansieras för att uppfylla målet om att kassalikviditeten ska förbättras varje år. Lånefinansieringsbeloppet uppgår till 69 100 tkr under planperioden.

- Under en lång tid så har vi haft som mål att alla investeringar ska vara självfinansierade, men vi ser att under 2023 och 2024 kommer vi att behöva avvika från det kravet och låna för att klara av dom investeringar vi står inför. Det är både ett eftersatt behov på infrastruktur, lokaler och den kommande samhällsutvecklingen som är dom påverkande faktorerna till beslutet, säger Ulrica Hammarström. 

Strategiska områden för 2023–2025

I den strategiska planen och budget har man gjort nya formuleringar av kommunfullmäktiges prioriterade områden. Det är områden som ska vara i särskilt fokus under de kommande åren. För varje område finns ett antal strategiska mål som är kopplade till Agenda 2030 som Pajala kommun ska sträva efter.

De prioriterade områdena är:

  • Vård och omsorg ska ha hög tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet
  • Skapa goda förutsättningar för lärande, fritid och framtidsmöjligheter
  • Förvalta och utveckla våra tillgångar på ett hållbart och miljömedvetet sätt
  • Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv – en livskraft i vår kommun
  • Möjliggöra att fler människor och företag väljer att flytta och etablera sig i Pajala kommun
  • Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 21 dec 2022 12:20
Senast uppdaterad 21 dec 2022 12:22