""
Bygga, bo & miljö
23 nov 2022

Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov

Bygg- och miljönämnden har tagit över 150 beslut om bygglov under 2022, trots det har handläggningstiderna inte påverkats. Den genomsnittliga handläggningstiden har varit 2,7 veckor för bygglovsprövningar och en vecka för anmälningsärenden. Ärenden som beslutas av nämnden har en genomsnittlig handläggningstid på fyra veckor.

Under 2022 har intresset för att bygga om eller bygga nytt varit stort från invånare och företagare i kommunen. Det visar siffror som Bygg- och miljöavdelningen på Pajala kommun tagit fram.

- Plan- och bygglagen ställer krav på att beslut i bygglovsärenden ska lämnas inom tio veckor men vi på Pajala kommun har betydligt kortare handläggningstid, vilket är glädjande och något vi arbetar aktivt för. Sedan kan det ta längre eller kortare tid beroende på vilken typ av ärende det gäller, säger Maria Allden, Bygg- och miljöchef i Pajala kommun.

Pajala kommun har som målsättning att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen, vilket bland annat ställer krav på tillgången till attraktiva bostäder.

- Bygg- och miljönämndens målsättning är att fortsätta ha korta tider för hantering av bygglov och att kommunen ska växa hållbart. Att bli fler invånare ställer krav på att det finns bostäder och en snabb och effektiv bygglovshantering är därför en mycket viktig del i det tillväxtarbetet, säger Peter Eriksson (KD), ordförande i bygg- och miljönämnden.

En effektiv bygglovshantering är även en förutsättning för att utveckla näringslivet i Pajala kommun.

- Det gäller vid företagsetableringar men också när ett företag vill göra förändringar i sin verksamhet. Det finns en framtidstro i kommunen och det märks främst genom att nämnden under året har hanterat fyra bygglov och även åtta förhandsbesked för enbostadshus, säger Eriksson.

Pajala kommun använder SKR:s Plan- och bygglovtaxeunderlag från 2011 med en avgiftsnivå nedsatt till 80 %.

 

Kort fakta om bygglovsprocessen:

  • De allra flesta ärenden behöver enligt gällande lagstiftning skickas på remiss till grannar och andra sakägaren vilket tar ungefär två veckor.
  • Handläggningstiden räknas från det att de har fått meddelande om att ärendet är komplett.
  • För att processen ska gå så fort som möjligt så är det viktigt att den som söker bygglov lämnar in kompletta handlingar och är snabba med eventuella kompletteringar.
  • Kommunen har e-tjänster för olika tillståndsprövningar vilket ger bättre service men även snabbare handläggning.
Publicerad 23 nov 2022 11:28
Senast uppdaterad 23 nov 2022 03:40