Kommun, politik & service
23 jun 2022

Visselblåsarfunktion

Pajala kommun inför en visselblåsarfunktion den 22 juni

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft, lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållanden och rapporterar informationen vidare. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler anställda är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler, även kallat visselblåsarfunktioner, för rapportering och uppföljning av visselblåsarärenden. För offentliga arbetsgivare ska dessa rapporteringskanaler vara på plats senast den 17 juli 2022. Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram.

Rapportering av visselblåsarärenden

Visselblåsarfunktionen finns på kommunens hemsida via nedanstående länk. Där finns även mer information om visselblåsarlagen, hur den används samt dess syfte och förutsättningar. Alla inkomna rapporter hanteras av ett externt företag som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarfunktionen skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom Pajala kommun, där ärendet utreds och behandlas. Utredning kan vid behov ske av extern part, exempelvis vid misstanke om mycket allvarliga missförhållanden.

https://www.pajala.se/kommun-politik-service/visselblasarfunktion/ 

Vår förhoppning är att medarbetare i Pajala kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att personer vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.
Om någon vill uppmärksamma missförhållanden anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat.

Publicerad 23 jun 2022 01:19
Senast uppdaterad 23 jun 2022 01:25