""
Foto: Befintligt sandmagasin (till vänster) samt klarnings- och utjämningsmagasin (Sweco, 2019)
Arbete & näringsliv
18 sep 2023

Detaljplan för utvidgning av sandmagasin har vunnit laga kraft

Detaljplanen som avser en utvidgning av befintligt sandmagasin på Kaunis Iron AB:s gruvområde i Kaunisvaara vann laga kraft 2023-09-12.

Det var under sammanträdet den 27 februari 2023 som Kommunfullmäktige antog detaljplanen som avser en utvidgning av befintligt sandmagasin, Tapuli gruva. Därefter överklagades detaljplanen och ärendet avgjordes av mark och miljööverdomstolen som avvisade överklagan, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft den 12 september 2023. 

Om detaljplanen

Planområdet omfattar totalt drygt 167 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, 2:3 och 2:6. Planprocessen samordnas med miljötillståndsprövningen för Kaunis Iron AB:s verksamhet genom samordnat förfarande.

I Pajala kommuns översiktsplan, som beskriver de förutsättningar och visioner som finns för kommunens framtid och utveckling, anges att området ska användas för gruvnäring. Kommunen har i tidigt skede kommit fram till att aktuellt planförslag kan innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

MKB:n behandlar:
• Naturmiljö
• Vatten
• Markförhållanden
• Landskapsbild
• Trafikrelaterade miljöfrågor
• Risk och säkerhet
• Riksintressen och andra skyddande områden

Kontakt

Fysisk planerare, Samordnare Plangruppen

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 18 sep 2023 08:44
Senast uppdaterad 18 sep 2023 08:52