Barn i klassrum
Förskola, skola & utbildning
16 nov 2022

Fortsatt positiv utveckling för Pajala kommuns grundskola

Avgångselever från Pajala kommuns grundskolor, Centralskolan och Gårdbyskolan, hade våren 2022 ett genomsnittligt meritvärde på 233 poäng vilket kan jämföras med rikssnittet på 221,2 poäng. Bland Norrbottens kommuner så är det endast Arvidsjaur som uppvisar ett högre meritvärde med 234 poäng.

Grundskolan i Pajala kommun visar fortsatt på positiva skolresultat. Gårdbyskolan har förbättrat resultatet med 57 poäng från åk 6–9, medan Centralskolans förbättring ligger på 33,3 poäng.  Analyser av måluppfyllelsen i samtliga ämnen 2015 – 2022 visar att pojkarnas resultat förbättrats avsevärt.

Leif Rönnbäck, skolchef Pajala kommun, pekar på skolutvecklingssatsningen Samverkan för bästa skola som en av orsakerna till de goda studieresultaten.

- Samverkan för bästa skola är en treårig skolutvecklingssatsning där Skolverket genom personlig kontakt och stöd, i samverkan stärker utbildningens kvalitet i Pajala så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov.

Pajala kommun deltar i satsningen till och med sommaren 2023, slutredovisning genomförs under hösten 2023.

- Metoden som används är kollegialt lärande, det innebär bland annat undervisningsnära handledning i t.ex. språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, lässtrategier och ledarskap i klassrummet. När vi följt upp målen i våra åtgärdsplaner ser vi att insatserna och arbetssättet är en tydlig förbättringsfaktor för Pajala kommuns skolor, säger Leif Rönnbäck.

Det kollegiala lärandet har fått en fast struktur i alla kommunens skolor. Smedskolan och Centralskolan har organiserats så att olika professioner på olika sätt kan stötta eleverna i deras lärande när behov uppstår. Utifrån de behov som framkommit vid olika typer av kartläggningar har personella resurser satts in.  

- Skolans arbetsorganisation och egna satsningar på resurser har tillsammans med kommunens beslut att prioritera Likvärdig skola medel till Centralskolan i Pajala under de tre senaste åren, resulterat i bättre måluppfyllelse för eleverna, säger Rönnbäck.

God lärmiljö bidrar till ökad trivsel och motivation

En annan bidragande orsak till den positiva utvecklingen bland eleverna på Centralskolan är de nya och fräscha lärmiljöerna, ett resultat av de renoveringsinsatser som genomförts på Centralskolan. Skolchefen framhåller att framtida satsningar beträffande lärmiljö bör koncentreras till Grundsärskolan och byskolorna, framför allt på Sattajärvi skola och Gårdbyskolan i Korpilombolo.

Under sommaren 2022 påbörjades renoveringsarbeten på skolan i Sattajärvi och Jägarens förskola. Även taket på förskolans altan på Gårdbyskolan ska byggas om under 2022. Skolledningen har förhoppning om fler renoveringsåtgärder framöver för att täcka de renoveringsbehov som finns.

Tabellen visar på meritvärden för avgångsklasser både över tid för de olika klasserna samt  progressionen för en och samma klass genom att följa resultatutvecklingen år från år

Tabellen ovan visar på meritvärden för avgångsklasser både över tid för de olika klasserna samt progressionen för en och samma klass genom att följa resultatutvecklingen år från år, se diagonaler med samma färg

Pajala Centralskola

 

 

 

ÅK

6

7

8

9

Vt 2014

121,53

166,15

193,37

216,67

Vt 2015

108,04

214,91

197,07

218,08

Vt 16

203,85

207,22

221,21

196,75

Vt 2017

195,78

195,97

211,06

218,75

VT18

181,25

211,44

199,93

213,21

VT19

203,55

187,69

213,44

203,88

VT20

190,11

228,45

197,92

222,56

VT 21

226,25

225,54

231,01

211,9

VT 22

233,83

208,89

212,69

236,86

 

 

 

 

 

Gårdbyskolan Korpilombolo

 

 

 

ÅK

6

7

8

9

VT-2016

192,5

175

212,5

223,13

VT-17

196,94

206,25

197,14

119,11

VT-18

243,33

210,75

223,75

234,64

VT-19

166,11

202,86

206,25

229,38

VT-20

183,75

183,75

235,83

233,5

VT 21

178,13

198,13

212,19

254,17

VT 22

229

196,56

214,06

222,8

 

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:
Publicerad 16 nov 2022 11:23
Senast uppdaterad 16 nov 2022 12:04