Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Kommun, politik & service
16 maj 2024

Pajala kommun ger sitt ställningstagande kring revisorernas redogörelse för 2023

I syfte att klargöra och svara på vissa frågor ger Pajala kommun här sin syn på vad som framkommit i revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2023.

Ansvariga revisorer har i genomförda granskningar för 2023 lyft vissa punkter för granskning och förbättring. Enligt dessa granskningar har det förekommit brister i upphandlings- och attestflöden på kommunen som resulterat i att konsulter och andra anställda chefer under ett fåtal månader under 2023 attesterat sina egna faktura- och räkningsunderlag, vilket utgör en brist i attesteringsprocessen. Utöver detta lyfts brister i kommunens upphandlingsrutiner för tjänster.

- Vi har under strax två års tid haft en mycket ansträngd situationen i kommunen rent personalmässigt, bland annat inom vår socialförvaltning där det tidvis inte funnits fast anställd personal. Detta har olyckligtvis haft som resultat att man under ett antal månader under sommaren 2023 för vissa positioner inte alltid följt, uppmärksammat eller efterlevt de krav på attesteringsrutiner vi har i kommunen, säger Eva Henriksson, t.f. kommunchef i Pajala kommun.

- När vi upptäckte detta redan under hösten 2023 har ekonomienheten i Pajala gjort granskningar av fakturaunderlag för 2023 för vissa externa leverantörer. I de fallen där man uppmärksammar brister i underlag eller felaktiga belopp har dessa belopp återkrävts enligt ingångna avtal. Detta är något som kommunen gör som rutin. Kommunens bedömning efter granskningen är inte att man betalat för mycket, eller att felaktiga betalningar gjorts för varor eller tjänster under 2023 som konsekvens av brister i attestprocesser. Detta innebär även att våra interna granskningsrutiner har fungerat, även om vissa delar i attestprocessen under en kortare tid har brustit. Vi har redan åtgärdat de brister som uppdagats av våra revisorer, och framgent kommer sådana brister inte att kunna upprepas, säger Henriksson.

- Kommunstyrelsen har i samband med uppföljningen av internkontroll för 2023 noterat att det funnits avvikelser och begärt ytterligare kontroller av attestering och upphandling, samt att vi även följer upp upphandling av konsulter och att dessa följer lagen om offentlig upphandling, säger Ulrica Hammarström (S), kommunstyrelsens ordförande i Pajala kommun.

I övrigt framkommer det i revisorernas redogörelse även andra förbättringsområden, bland annat intern styrning och kontroll av verksamhet, intern styrning och kontroll av ekonomi och ekonomisk måluppfyllelse. Pajala kommun arbetar proaktivt med att komma till rätta med dessa och för att säkerställa genom nya rutiner och uppföljningar att gällande lagstiftning och kommunens rutiner enligt rekommendationer från våra revisorer med största följsamhet efterlevs.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Tillförordnad kommunchef

Eva Henriksson

E-post:
Publicerad 16 maj 2024 03:58
Senast uppdaterad 16 maj 2024 05:49