""
Bygga, bo & miljö
27 feb 2023

Ska du bygga inom strandskyddat område i sommar?

Om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod kan du få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. För att ditt ärende ska hinna hanteras innan sommaren är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid, senast 25 april.

Syftet med strandskyddet är att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt långsiktigt se till att allmänheten har tillgång till strandområden. Strandskyddet gälle alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag men kan vara borttaget i planlagt område. Generellt strandskydd omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Följande åtgärder begränsas av strandskyddet och för att få utföra något av detta måste du först få strandskyddsdispens:

 • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt. Exempelvis att bygga om ett båthus till ett fritidshus.
 • Uppföra nya byggnader. Här omfattas även byggnader som inte kräver bygglov, t.ex. friggebodar.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar, så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som annars hade varit tillgängligt. Exempel på anläggningar och anordningar är bryggor, staket, trädäck, gräsmatta, belysning och skyltar.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar.
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Exempel på åtgärder är muddring, pirar, strandskoningar, bryggor, båthamnar, schaktning, gödsling eller trädfällning.

Du kan få strandskyddsdispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ansökan

En ansökan om strandskyddsdispens prövas i de flesta fall av Bygg- och miljönämnden som sedan fattar ett beslut. Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i en blankett (se länk nedan). Tänk på att fylla i alla uppgifter som behövs, bifoga situationsplan där byggnaden är inritad skalenligt och måttsatt samt ritningar på byggnaden. Då minskar du risken att behöva komplettera. Om du behöver komplettera tar det längre tid innan vi kan börja handlägga din ansökan. Handläggningstiden är normalt ca 8 veckor.

Observera att det krävs särskilda skäl och att åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften för att få dispens.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 27 feb 2023 10:30
Senast uppdaterad 27 feb 2023 10:45