Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Förskola, skola & utbildning
02 okt 2023

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga ned Nyckelpigans förskola i Junosuando

Beslutet grundas på minskade barnkullar i området.

Förskolebarn som berörs av nedläggningen kommer att ha möjlighet ansöka om plats till den fristående förskolan i Kangos samt ges förtur till annan förskola i Pajala kommun om så hellre önskas. Ingen personal kommer att sägas upp, utan samtliga har erbjudits tjänster på andra förskolor i kommunen.  

Flytten planeras att genomföras innan 1 december 2023.  

Vårdnadshavare och personal har informerats under beslutets gång och fått möjlighet att inkomma med synpunkter.  

 

Bakgrund till beslutet 

Den 14 mars 2023 beslutade Barn- och utbildningsutskottet att en utredning angående förskolans framtida organisation ska genomföras (Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2023-03-14, § 7). Utredningen har gjorts utifrån ett barn- och arbetsmiljöperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Utredningen belyser bland annat vilka alternativa lösningar som finns för att lösa behovet av förskola i Junosuandoområdet. 

Utredningen visar är att det finns fler platser än barn på förskolan i Junosuando och alla prognoser visar att barnkullarna kommer fortsätta minska kommande år. I maj 2023 fanns fyra barn i förskolan, att jämföra med 2019 då 12 barn fanns i förskolan. Nu under hösten 2023 finns endast 3 barn och till vårterminen 2024 kommer det att finnas 5 barn i Junosuando förskola.  

En annan avgörande faktor för beslutet är bristen på behörig personal. Under de senaste åren har det blivit allt svårare att rekrytera behörig personal till förskolorna i kommunen. Allt fler förskollärare i kommunen börjar närma sig pensionsåldern och tillgången till förskollärare är liten i hela landet. Enligt skollagen är det krav på att varje förskola ska bemannas av minst en legitimerad förskollärare på varje avdelning. Detta krav har Pajala kommun för närvarande svårt att uppfylla på grund av rådande rekryteringsläge. I utredningen ingick även att titta på en lösning för att säkerställa att kunna bemanna förskolorna genom att skapa en förskola med flera avdelningar s.k. fleravdelningsförskola vilket skulle underlätta samordning av personal mellan avdelningar.  

 

Frågor & svar

Beslutet grundas på minskade barnkullar i Junosuando, underlaget sviktar. 

Personalen erbjuds tjänster på förskolor i Pajala. 

Preliminärt kommer inskolning att påbörjas i november. Nyckelpigans förskola stänger fredag 1 december 2023. 

Ägs av Utveckla Norra Tornedalen Ekonomisk förening- UNTEK och de ansvarar för fortsatt drift och förvaltning av lokalen.  

En kommunal skola drivs av kommunen medan en friskola har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor som kommunen lämnat godkännande för. 

Alla förskolebarn som berörs av nedläggningen har förtur till förskolor i Pajala kommun om man hellre önskar placering där än i Kangos.  

Utredningen visar att Pajala kommun har svårt att rekrytera legitimerad personal samt att många av våra förskollärare närmar sig pensionsåldern och få yngre på väg in. Det innebär svårigheter att möte de krav som skollagen ställer på att varje förskola ska bemannas av minst en legitimerad förskollärare på varje avdelning. Det är även stora svårigheter att hitta utbildade barnskötare till övriga tjänster. 

En så kallade fleravdelnings förskola skulle underlätta samordning av personal mellan avdelningarna. Tjänstemannaorganisationen har därför fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja arbetet med en eventuell fleravdelningsförskola i centrala Pajala.  

Utredningen belyser även behov av barnomsorg under kvällar och helger. Medborgare i kommunen har under perioden 2023-04-15 till 2023-05-28 haft möjlighet att besvara en digital enkät och resultatet av den redovisas i utredningen. Kommunstyrelsen har gett ett uppdrag att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda förskoleverksamhet under obekväma tider. 

Om du har praktiska frågor kopplat till beslutet är du välkommen att kontakta Maria Sandström, rektor på telefon 0978-12 053 eller via e-post maria.sandstrom@pajala.se

Om du har frågor rörande själva beslutet och bakgrund till det är du välkommen att kontakta Christina Karinen Sturk, sektorchef för barn och utbildning, på telefon 0978- 12 004 eller via e-post christina.karinensturk@pajala.se  

Kommunala beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beslut av kommunstyrelsen får överklagas genom laglighetsprövning (13 kap. 2 § KL). Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL). Den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där anses vara kommunmedlem och får därmed överklaga beslutet (1 kap. 5 § KL). 

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska därefter ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § KL). 

Förvaltningsrätten ska sedan pröva överklagandet. Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om: 

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning 
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om 
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning 

Adress till förvaltningsrätten: Förvaltningsrätten i Luleå, Box 849, 971 26 Luleå 

https://www.pajala.se/invanare/kommun-politik-service/anslagstavla/sa-overklagar-du/  

Tillsvidare kommer verksamheten bedrivas som vanligt i våra förskolor i Sattajärvi, Tärendö och Korpilombolo  

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:

Rektor - förskolorna Pajala C

Maria Sandström

E-post:
Publicerad 02 okt 2023 01:28
Senast uppdaterad 03 okt 2023 01:20