Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
24 sep 2021

Inventering av avloppsanläggningar

För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav pågår en tillsyn och inventering av befintliga anläggningar i hela Sverige så även i Pajala kommun. Detta är en del i arbetet för att uppnå de miljömål som beslutats av riksdagen. Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av närliggande dricksvattenbrunnar.

I avloppsvatten finns bakterier, fosfor och kväve som utgör en fara för människors hälsa och miljön när det hamnar i mark- och vattenområden. Avloppsvatten med bristande rening bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag med minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet och syrebrist som resultat. Enligt lag räknas utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och kraven för hur de ska hanteras regleras i Miljöbalken. Syftet med lagstiftningen är att skydda enskilda och allmänna intressen. Avloppsvatten får inte ge negativa effekter på grundvatten, dricksvattenbrunnar, sjöar och vattendrag.

Avloppsinventeringen i kommunen görs för att säkerställa att enskilda avlopp uppfyller Miljöbalkens krav vad gäller rening, smittskydd, resurshushållning och säker funktion. I dagsläget finns det många enskilda avlopp som inte är godkända av dagens regelverk på grund av hög ålder eller bristande renings effekt. Vilket utgör en fara för människors hälsa och miljön. Avlopp med endast slamavskiljning innan vattnet släpps ut har varit otillåtna sedan miljölagstiftningen infördes 1969, och dagens miljölagar och riktlinjer kring hantering av enskilda avlopp fattades 1999 av Sveriges riksdag.

Avloppsinventeringen i Pajala kommun prioriterar förbättringar för de undermåliga avloppen i områden med hög skyddsnivå. Skyddsnivån bestäms inte av Pajala kommun, utan bedömningen görs av Vatteninformationssystem Sverige, en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att anläggningen fungerar och kommunen kan förelägga fastighetsägaren att åtgärda anordningen eller förbjuda dess användning. Den som avser anlägga ett enskilt avlopp ska skaffa sig den kunskap som behövs för att förhindra att olägenheter uppstår vid installation och underhåll.

En ny avloppsanläggning, ändringar- och åtgärder av befintligt avlopp kräver alltid att en ansökan eller anmälan lämnas in till kommunens miljökontor. Kommunen får inte ge förslag på typ av avloppsanläggning eller hur det projekteras. Om kommunen föreslår viss åtgärd eller anordning innebär detta att kommunen jävat ut sig och inte kan besluta i frågan.

 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 24 sep 2021 11:07
Senast uppdaterad 24 sep 2021 11:07