Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
28 maj 2021

Serveringsställen och Covid-19

Den 1 juli 2020 började lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Till lagstiftningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen (HSLF-FS 220–37). Lagstiftningen innebär kortfattat att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Reglerna gäller verksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna. Från och med den 14 december upphör dessutom de lokala allmänna råden att gälla och de ersätts med de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. På serveringsställen är det verksamheten som är ansvarig för att lagen följs. Bygg- och miljöavdelningen bedriver tillsyn över att avstånden hålls och att det inte blir trängsel vid serveringsställen. Om inspektörerna vid besök bedömer att en verksamhet inte följer lagen och föreskrifterna kommer de att behöva vidta åtgärder. Vid uppföljande besök kontrolleras om verksamheten vidtagit åtgärder. Om åtgärder inte vidtagits eller om bristerna är omfattande kan Bygg- och miljönämnden omedelbart stänga verksamheten.

 

Gällande regler

Av föreskrifterna framgår det att mat och dryck endast får serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk. Serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller handsprit. Livsmedelsbuffé är tillåtet om trängsel inte uppstår.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller minst en meters avstånd mellan olika sällskap men det kan behövas längre avstånd beroende på hur serveringslokalen ser ut. Sällskap som sitter ned ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sittande sällskap. Besökare som hämtar mat vid exempelvis en buffé ska kunna hålla en meters avstånd från sittande besökare och alla andra besökare. Sammanfattningsvis är verksamhetsutövaren ansvarig att se till att olika sällskap håller minst en meters avstånd till varandra under hela vistelsen, även vid kassan, ingången, buffén, osv.


Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar dock inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen. Av förarbetena till lagen framgår bl.a. att den som driver ett serveringsställe ska ge förutsättningar för att besökare ska kunna hålla avstånd men kan inte helt hållas ansvarig i de fall besökare inom ett sällskap ändå inte håller avståndet. Ansvaret för detta får anses falla på besökarna själva.

Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra personer. Detta gäller från den 24 december till den 24 januari, fram till det datumet är det max åtta personer som gäller. Är sällskapet större ska det delas upp så att antalet personer i varje sällskap inte överstiger max fyra personer för varje sällskap.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen gäller enligt den s.k. förbudsförordningen som huvudregel att max 8 deltagare är tillåtet, oavsett sällskapens storlek. Om evenemanget omfattas av ordningslagen är du som ansvarig skyldig att ha tillstånd. Sådant tillstånd söker du hos polisen eller i vissa fall hos länsstyrelsen. På Polismyndighetens webbplats kan du få mer information om vilka evenemang och verksamheter som omfattas av ordningslagen. Där kan du även ansöka om tillstånd.

 

Vad ni kan göra i er verksamhet

I HSLF-FS 2020–37 beskrivs lämpliga åtgärder för att undvika trängsel som exempelvis kan vara att:

  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, och
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om regler för restauranger, krogar mm.

 

Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Sedan den 20 november 2020 gäller även begränsningar att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Mellan klockan 22.00 och klockan 11.00 gäller förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622), till exempel spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Regeringen inför nya restriktioner gällande alkoholservering mellan den 24 december och den 24 januari. Under denna period får alkoholförsäljning inte ske efter kl. 20:00.

Det är kommunens alkoholhandläggare som kontrollerar att föreskrifterna efterlevs.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 28 maj 2021 03:13
Senast uppdaterad 28 maj 2021 03:17
En kronhjort i snöfall
Boende & Miljö
28 maj 2021

Alkoholhandläggning

Hej! Bygg- och miljöavdelningen har sedan den 1 mars 2021 tagit över ansvaret för alkoholhandläggningen. Den ansvariga nämnden för alkoholfrågor är fortfarande Bygg- och miljönämnden och detta förblir oförändrat. I praktiken innebär förändringen att istället för den tidigare alkoholhandläggaren kommer det nu vara miljöinspektörerna som handlägger beslut om tillstånd för er verksamhet, samt utför uppföljning och kontroll av servering av alkohol enligt alkohollagen. Vår förhoppning är att förändringen blir positiv för er då ni kommer att kunna vända er till samma avdelning vid frågor gällande både livsmedel och serveringstillstånd. Detta medför att Bygg- och miljöavdelningen har bättre förutsättningarna att göra en samlad bedömning, vilket kommer att underlätta handläggningen. Eftersom vi har flera handläggare som jobbar med detta kommer också tillgängligheten att öka. Just nu pågår det ett arbete med att överföra alla handlingarna till samma ärendehanteringssystem, så att alla ärenden som era verksamheter har koppling till bygg-, miljö- (livsmedel, miljö och hälsoskydd) samt alkoholfrågor kommer att finnas tillgängliga på samma avdelning och i samma system. Kontaktuppgifter: E-post: byggmiljo@pajala.se Telefon: 0978-120 00 och be telefonisten koppla er till en miljöinspektör, eller till vår administrativa handläggare. Önskar ni att skicka brev har vi följande adress: Pajala kommun Bygg- och miljöavdelningen               984 85 Pajala Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor kring detta. Maria Alldén, Bygg- och miljöchef